آقای محمد خان احمدی

محمد خان احمدی عضو شورای دبیری

آقای محمد خان احمدی

Mohammad Khan ahmadi

عضو شورای دبیری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد خان احمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال