دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد

دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد استادیار

دکتر سیدمحمدرضا موسوی فرد

Dr. Seyed Mohammad Reza Mousavi Fard

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ؛(سلسله مقالات «بخش اول») نگرش نقادانه؛ جرم شناسی اسلامی از آرمان تا واقعیت قوه قضاییه در دوره تحول با تاکید بر نقض رای دادگاه تجدیدنظر استان در دادگاه بدوی کیفری (۲) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 1
2 ؛(سلسله مقالات بخش دوم) نقد جرم شناسی اسلامی؛ بر دوره تحول از آرمان تا واقعیت عدلیه با تاکید بر اعاده حیثیت کلاهبردار از بزه دیده (از تبرئه در... ، احراز مجرمیت .... (لاجرم موقوفی) از مجتمع الف تا دادسرای ب در "حوزه قضایی استان تهران" (یک پرونده واحد) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 1
3 ؛(سلسله مقالات بخش سوم) قاعده جدید تفسیر به نفع خوانده در ماده (۲) و بند (۱۰) ماده ۸۴ قانون آ.د.م (۱۳۷۹) آثار دوره تحولی قوه قضاییه از منظر جرم شناسی اسلامی درحوزه قضایی استان های تهران و ایلام (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 1
4 آسیب شناسی، جامعه شناختی و جرم شناختی از نقش طبقه متوسط در مدیریت بحران های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در دوره زمانی بن بست برجامی دولت دوازهم تا امید به گشایش در دولت سیزدهم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف دوره: 4، شماره: 15
5 استراتژی و رویکردهای سیاست خارجی دولت ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و نظام بین المللی با تاکید بر مسئولیت های حقوقی بین سال های ۲۰۲۰-۲۰۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 45
6 امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 12
7 بازخوانش تعاملات (برخی گروه های مذهبی و بازیگران نظام بین الملل) حوزه تروریسم به عنوان وسیله دستیابی به منافع ملی با تاکید بر مسئولیت های حقوقی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 12
8 بازداشت موقت در سیاست کیفری ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی ارتکاب جرایم با تاکید بر جرایم خشونت آمیز (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 2
10 بررسی تطبیقی ضرورت همگرایی مصلحت گرایانه فقهی مجازات های بدنی در حقوق کیفری ایران و دیگر کشورهای اسلامی با حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی نقش، توسعه مکانیسم های حقوق شهروندی در تقویت توریسم و گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
12 تحلیل جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خودکشی در ایران (۱۳۸۶- ۱۳۹۶) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 4، شماره: 1
13 تحولات صلاحیت دادگاه های انقلاب در جرائم علیه امنیت (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 10، شماره: 36
14 جایگاه شناسی پلیس در سیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه در رویکردهای مردم محور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 13، شماره: 49
15 جایگاه عدالت و انصاف در ماموریت های پلیسی به عنوان ضابطان دستگاه عدالت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 13، شماره: 48
16 جایگاه کیفر در نظام مجازات ها در حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 11، شماره: 4
17 جرم معامله معارض در حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 2، شماره: 21
18 جستاری بر تاریخ حقوق سیاسی و فقهی، در سیر تطورات واکنشی فقهای سنتی نسبت به مدرنیسم با تطبیق دوره های زمانی قبل و بعد پهلوی و دوره جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 5
19 جستاری بر رویکردهای پیشگیرانه (مدیریت فرهنگ محور) فضای مجازی و تاثیر آن بر وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی، انتخاب های حاکم بر نظام سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 2، شماره: 3
20 جستاری تطبیقی در واقع گرایی یا مصلحت گرایی در باب مجازات حدود از دید علوم انسانی اسلامی با تاکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 11، شماره: 3
21 جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تاکید بر ماموریت های پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 11
22 جستاری روان شناختی با تاثیرات جامعه شناختی بر رفتارشناسی رهبران دیکتاتور سیاسی با تاکید بر آموزه های علوم جنایی (دریافت مقاله) فصلنامه بحران پژوهی جهان اسلام دوره: 8، شماره: 22
23 رویکردی سیاسی در تفسیر هرمنوتیکی جرم سیاسی در قوانین موضوعه با تاکید بر رفتار سیاسی حاکمیت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
24 شناخت شناسی سازه انگارانه مدل بحرانهای اجتماعی در جرائم علیه امنیت با تاکید بر بحران شکاف نسلی و چند قطبی سازی (دریافت مقاله) فصل­نامه آموزه ­های فقه و حقوق جزاء دوره: 2، شماره: 2
25 فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف دوره: 4، شماره: 14
26 کیفر زدایی از منظر آموزه های حقوق بشری و جرم شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 12، شماره: 1
27 مروری جامعه شناختی و جرم شناختی نسبت به پدیده روسپیگری در نظام بین الملل و ایران با تاکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 12
28 نقش پلیس در پیشگیری از جرایم راهکارهای پیشگیری از جرم (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 3
29 نگاهی به تضارب اندیشه و عمل علیه زنان در گروه های تروریستی در مخالفت با قوانین و کنوانسیون های بین المللی (با تاکید بر عملکرد پژاک منشعب از پ.ک. ک) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 6
30 نگاهی پوزیتویستی و رئالیستی برآسیب شناسی قوانین جرم زا با تاکید بر رویکردهای نظام های سیاسی آرمانگرا (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رویکردهای حقوق سیاسی دوره: 1، شماره: 1
31 نگاهی جامعه شناختی به «بزه دیدگان سیاسی اجتماعی» تصمیات و اهداف حکمرانان سیاسی از منظر فقهی و عدالت ترمیمی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 11
32 نگاهی جامعه شناختی به سیر تحولات روابط با جنس مخالف در گذار از سنت به مدرنیته با تاکید بر قبح زدایی در مفاهیم عرفی و جرم شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 1، شماره: 4
33 نگاهی نقادانه به ضرورت وجوبی تعهد یا تخصص از منظر جرم شناسی اسلامی و جامعه شناسی جنایی (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 6، شماره: 1
34 وضعیت آنارشیک حقوقی، جرائم سازمان یافته بین المللی ازتئوری تا عمل در مواجهه سیاست و حقوق بین الملل کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های اجتماعی و جرم شناختی معتادان متجاهر با تاکید منفی بر مقوله امنیت توریسم و گردشگری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی
2 اثر حقوقی اشتباه در موضوع قرارداد در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
3 اسناد رسمی و تفاوت آن با اسناد دیگر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
4 الحاق به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
5 انکار بعد از اقرار در اسناد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
6 انگاره تهدید یا فرصت بودن شکاف نسلی در حکمرانی فضای سایبری با تاکید تاثیرگذاری آن در تحقق جرائم علیه امنیت عمومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
7 بازنگری در شیوه ی اجرای مجازات های سالب حیات از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
8 بررسی آسیب شناسی تاثیرات منفی فساد با تاکید بر جرم پولشویی بر اقتصاد کلان در حوزه جرائم سازمان یافته ملی و بین المللی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی
9 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی بر انگیزه های ارتکاب به جرم در بین مجرمان شهر بومهن سال 1391 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
10 بررسی تحلیلی نکاح فضولی و مدلس در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
11 بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان در قبال گروه های تکفیری در منطقه خاورمیانه براساس نظریه نیوواقع گرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
12 بررسی تطبیقی مبانی واصول حاکم بر قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و هندوستان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
13 بررسی تغییرات فقهی و حقوقی جنسیت در تعیین میزان مجازات ها در قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
14 بررسی جرایم ثبتی و مراجع قضایی رسیدگی کننده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
15 بررسی جرم جعل در قانون ثبت ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
16 بررسی جرم نشر و اشاعه اکاذیب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
17 بررسی حقوق متهم تحت نظر در قانون آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
18 بررسی سن بلوغ در حقوق خصوصی ایران با فقه اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
19 بررسی فقهی حقوقی فرزند کشی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مجازات 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
20 بررسی فقهی و حقوقی حد نصاب در سرقت حدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
21 بررسی فقهی و حقوقی موانع قبول شهادت در جرایم حق الله وحق الناس (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
22 بررسی وضعیت مهریه سنگین از نقطه نظر حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
23 تاثیر بازتاب جرائم خشن در فضای مجازی بر اتخاذ سیاست جنایی کیفر محور و حداکثری در قالب حکمرانی عدالت کیفری در فضای سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
24 تاثیر جغرافیای اقلیمی بر تحقق انواع جرائم با تاکید بر آموزه های جامعه شناسی جنایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی
25 تاملی نظری بر رابطه متقابل حقوق و اقتصاد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
26 تحلیلی بر جرم شناسی در نظام بانکی با نگاهی به جرم پولشویی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
27 تخلفات و جرایم پزشکی در سیاست جنایی داخلی و بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
28 تروریسم مبتنی بر قومیتگرایی در ایران از منظر آموزه های حقوق کیفری و جامعه شناسی جنایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
29 تعارض سند رسمی با دیگر ادله اثبات دعوی در امور حقوقی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
30 تقسیم و افراز در اموال مشاع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
31 توقیف و رفع توقیف اموال منقول و غیر منقول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
32 جستاری بر دادهه ای مجرمانه اقتصادی در بسترسیاست جنایی در جرائم دیجیتالی مبتنی بر حکمرانی فضای سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
33 جستاری بر صلاحیت جهانی در جرائم و جنایات بین المللی در رویکردهای حقوق داخلی و نظام بین الملل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی
34 جستاری تطبیقی بر مجازات های تبعی در نگاه جرم شناسی اسلامی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی
35 دگردیسی جغرافیای جرم و صلاحیت، مجازات؛ جرائم سازمان یافته بین المللی در بستر فضای مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
36 رویکردهای پیشگیرانه جرم شناسی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
37 رویکردهای هرمنوتیکی از تفسیر جرم سیاسی در در حقوق ایران و برخی کشورها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
38 سیاست جنایی ایران در مقابل جرم سحر و جادو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
39 شناسایی حدود مسئولیت حکمرانان نظام اسلامی در عدم مدیریت صحیح فرهنگی فضای سایبربا تاکید بر آسیبهای فرهنگی و جرم شناختی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
40 ضرورت تاسیسی و اصلاح سیاستهای اصولی اخلاقی و فرهنگی حاکم بر حکمرانی فضای مجازی در آستانه انقلاب چهارم تکنولوژیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
41 طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
42 علم قاضی در اثبات دعاوی و جرایم از منظر جرمشناسی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
43 قصاص و شرایط اجرای آن در قانون و شرع مقدس اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
44 مجازات های بدنی از نگاه حقوق جزای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
45 مسیولیت بین المللی دولت های حامی تروریسم (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
46 مسیولیت دولت های حمایت کننده از شورشیان در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
47 معاونت در جرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
48 موارد عدول از دادرسی عادلانه در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
49 نقش اسناد الکترونیک در نظام حقوقی ایران و فرانسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
50 نقش هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در تحول عناصر سه گانه جرائم در حقوق کیفری و جرم شناسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی
51 نگاهی به آسیب های دورنی مدیریت ناکارآمد فرهنگی در ارتباط متقابل بین فرهنگ و جرم در منظر جامعه شناختی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی در علوم انسانی
52 نگاهی به سیاست جنایی کیفری مبتنی بر رویکردهای ایدئولوژیک در حوزه فضای مجازی با تاکید برگناهان جرم انگاری حوزه جرم شناسی اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
53 وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی