آقای دکتر نادر عالیشان

دکتر نادر عالیشان مربی، کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

آقای دکتر نادر عالیشان

Dr. Nader Alishan

مربی، کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نادر عالیشان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار انگليسيدوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین
هیات تحریریهدوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین