خانم فرخ لقاء ثروت

فرخ لقاء ثروت مدیر اجرایی

خانم فرخ لقاء ثروت

Farokh lagha Servat

مدیر اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فرخ لقاء ثروت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوماهنامه طلوع بهداشت