دکتر سهیل سبحان اردکانی

دکتر سهیل سبحان اردکانی

دکتر سهیل سبحان اردکانی

Dr. Soheil Sobhan Ardakani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison of Performance of Artificial Neural Networks for Prediction of Heavy Metals Concentration in Groundwater Resources of Toyserkan Plain (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
2 Adsorption of Co(II) ions from aqueous solutions using NiFe2O4 nanoparticles (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
3 Adsorption of Cu۲+ Ions From Aqueous Solutions Using Oxidized MultiWalled Carbon Nanotubes (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 1
4 Adsorption of Ni(II) and Cd(II) from Aqueous Solutions Using Modified Rice Husk (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 1
5 Assessment of Heavy Metal Contamination in Surface Sediment of the Darreh-Morad Beyg River (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 3
6 Assessment of Heavy Metal Contamination in Surface Soils of Ahvaz IV Industrial Estate, Khuzestan Province, Iran (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 1
7 آلودگی و منشایابی عناصر آهن، روی، کادمیم و کروم در خاک سطحی شهرستان خرم آباد، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
8 اثرات جنگلکاری با گونه های بومی و غیر بومی بر میزان ترسیب کربن خاک در مناطق خشک زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی آبگرم دهلران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 3
9 ارزیابی آلودگی آرسنیک، روی، سرب، کادمیوم، کروم، مس و منگنز در منابع آب زیرزمینی دشت رزن همدان توسط شاخصهای کیفیت آب (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 4
10 ارزیابی آلودگی منابع آب زیرزمینی به عناصر بالقوه سمی با استفاده از شاخص های کیفی MI و PoS (مورد مطالعه: شهر سنقر) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 2
11 ارزیابی آلودگی و خطر بالقوه بوم شناحتی عناصر سرب، کادمیم، کروم و نیکل در خاک سطحی حاشیه برخی جاده های کلان شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 3
12 ارزیابی اثر حجم ترافیک بر آلودگی و خطر بالقوه بوم شناختی عناصر روی، سرب و نیکل در خاکهای حاشیه برخی جادههای برون شهری همدان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 2
13 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر همدان در راستای گردشگری شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل TCI (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 2
14 ارزیابی باقیمانده قار چ کش بنومیل در قارچ خوراکی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان در سال 1393 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
15 ارزیابی تاثیر پساب کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی بر کیفیت فیزیکوشیمیایی آب رودخانه کبکیان در سال ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 113
16 ارزیابی توان بوم شناختی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی با هدف تقلیل پیامدهای محیط زیستی: مورد مطالعه، استان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 3
17 ارزیابی خطر بالقوه بوم شناختی آرسنیک و برخی فلزات سنگین گردوغبار خیابانی مناطق صنعتی، تجاری و مسکونی شهر همدان در سال ۱۳۹۸ با استفاده از معیارهای سمیت شناسی محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 2
18 ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم های رودخانه ای در استان های تهران و همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
19 ارزیابی ریسک بالقوه بوم شناختی عناصر آرسنیک، کادمیم، نیکل و وانادیوم در رسوبات سطحی سواحل جنوبی دریاچه خزر (مورد مطالعه: ساحل خزر آباد ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 14، شماره: 4
20 ارزیابی ریسک زیست محیطی شرکت پتروشیمی ایلام با استفاده از روش های TOPSIS وANP در سال ۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 5
21 ارزیابی ریسک سلامت مواجهه با گردوغبار داخلی آلوده به هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs)، مورد مطالعه: اماکن اداری کلانشهر اصفهان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 49، شماره: 3
22 ارزیابی سمیت و خطر سلامت مرتبط با عناصر بالقوه سمی (روی، سرب، کادمیم و کروم) خاک حاشیه جاده ای شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 49، شماره: 1
23 ارزیابی شاخص خطر مصرف شیرینی جات سنتی کرمانشاه در سال ۱۳۹۷ با تاکید بر قابلیت خطرآفرینی سرب، کادمیم، کروم و مس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
24 ارزیابی شاخص مخاطره بوم شناختی فلزات سنگین در خاک سطحی بوستان های شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
25 ارزیابی عوامل موثر بر تامین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 3
26 ارزیابی غلظت آرسنیک، روی، سرب و مس منابع آب زیرزمینی دشت تویسرکان و تهیه نقشه توزیع مکانی عناصر (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 114
27 ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای (مطالعه موردی: کدو سبز) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
28 ارزیابی قابلیت زئولیت طبیعی در تثبیت و نامتحرک سازی سرب و کادمیم در خاک آلوده با استفاده از روش استخراج متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
29 ارزیابی قابلیت گونه های اقاقیا (Robinia pseudoacacia) و کاج تهران (Pinus eldarica) برای پالایش زیستی عناصر سرب، کروم و نیکل در مناطق شهری همدان، غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
30 ارزیابی کارایی جاذب نانو رس بنتونیت در حذف کروم و کبالت از محلول‌های آبی: مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 5، شماره: 3
31 ارزیابی کارایی سبوس برنج در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
32 ارزیابی کارایی فرآیند الکترولیز در حذف پیراسنجه های اکسیژن خواهی شیمیایی و کل ذرات معلق از پساب کارخانجات کشمش پاک کنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 5
33 ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی حوضه آبخیز رزن همدان با استفاده از شاخصهای MI و PoS (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 3
34 ارزیابی کیفی منابع آب زیرزمینی دشت اسدآباد با استفاده از شاخص های WQI، Cd، HPI، HEI، PoS و MI در سال ۱۳۹۷ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 1
35 ارزیابی محتوی و منشا آلودگی فلزات سنگین در خاک سطحی حاشیه جاده: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 2
36 ارزیابی مخاطره مصرف ادویه جات با تاکید بر قابلیت خطرآفرینی سرب و کادمیوم (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 15، شماره: 2
37 ارزیابی و مقایسه تجمع عناصر نیکل، سرب و وانادیوم در پوسته و محتویات تخم گونه های پرستوی دریایی کاکلی کوچک (Sterna bengalensis) و سلیم خرچنگ خوار (Dromas ardeola) در جزایر خورموسی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
38 امکان سنجی احداث پیاده راه به عنوان یک کاتالیزور در جهت ارتقای کیفیت فضای شهری (مطالعه موردی: محور بوعلی همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 2، شماره: 5
39 امکان سنجی استفاده از برگ درختان کنار (Ziziphus spina-christi) و کهور (Prosopis cineraria) به عنوان زیست شناساگر آلودگی فلزات سنگینمنتشر شده از مناطق صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 1
40 امکان سنجی استفاده از بومادران (Achillea wilhelmsii) و ازمک (Cardaria draba) برای پایش و پالایش زیستی فلزات سنگین روی، سرب و نیکل در محیط کنار جاده ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 13، شماره: 4
41 امکان سنجی ردیابی روند تغییرات محتوی فلزات سنگین در محیط توسط زنبورعسل به عنوان گونه زیست شناساگر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
42 اهمیت فضاهای همگانی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 6
43 Contamination and Health Risks from Heavy Metals (Cd and Pb) and Trace Elements (Cu and Zn) in Dairy Products (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 3
44 Forecasting of heavy metals concentration in groundwater resources of Asadabad plain using artificial neural network approach (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 2
45 Groundwater quality assessment using the water quality pollution indices in Toyserkan Plain (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
46 Health risk assessment of As and Zn in canola and soyban oils consumed in Kermanshah, Iran (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 2
47 Health risk assessment of citrus contaminated with heavy metals in Hamedan city, potential risk of Al and Cu (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 3
48 Health risk assessment of heavy metal exposure from indoor dust: A case study of residential buildings in Isfahan, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 11، شماره: 1
49 Health Risk Assessment of Inorganic Arsenic Through Groundwater Drinking Pathway in some Agricultural Districts of Hamedan, West of Iran (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 2
50 Heavy Metal Levels and Potential Health Risk Assessment in Honey Consumed in the West of Iran (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 2
51 Kinetic study of heavy metal ions removal from aqueous solutions using activated pumice stone (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
52 Metals Analysis in Common Carp (Cyprinus Carpio) from Shirinsu Wetland, Hamedan Province, Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 4، شماره: 4
53 Nickel, Lead and Zinc Contamination in the Surface Sediments of Agh Gel Wetland, Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 5، شماره: 3
54 Predicting arsenic and heavy metals contamination in groundwater resources of Ghahavand plain based on an artificial neural network optimized by imperialist competitive algorithm (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
55 Quantitative and Qualitative Investigation of Yazd Dental Center Waste (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
56 Removal of Anionic Dyes (Direct Blue ۱۰۶ and Acid Green ۲۵) from Aqueous Solutions Using Oxidized Multi-Walled Carbon Nanotubes (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 3
57 Removal of Hg(II) and Cd(II) Ions from Aqueous Solution Using Chitosan: Kinetics and Equilibrium Studies (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 2
58 Removal of Ni(II) and Cr(VI) Ions From Electroplating Wastewater Using Ferrous Sulfate (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 2
59 Spatial Distribution of Arsenic under the Influence of Chemical Fertilizers Using Geostatistics in Eghlid, Fars, Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 7، شماره: 4
60 Spatial Distribution of Cadmium in Agricultural Soils of Eghlid County, South of Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 9، شماره: 4
61 Synthesis of 2,4-dinitrophenylhydrazine loaded sodium dodecyl sulfate-coated magnetite nanoparticles for adsorption of Hg(II) ions from an aqueous solution (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 4
62 Synthesis of DNPH/SDS/Fe۳O۴ Nanoparticles for Removal of Cr (VI) Ions From Aqueous Solution (دریافت مقاله) مهندسی بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
63 Water Quality Pollution Indices to Assess the Heavy Metal Contamination, Case Study: Groundwater Resources of Asadabad Plain In 2012 (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 5، شماره: 4
64 بررسی آلودگی آب رودخانه کلین کبود مریوان به فلزات سنگین در فصول بهار و تابستان سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
65 بررسی آلودگی برخی اسباب بازی های پلاستیکی توزیع شده در همدان به فلزات سنگین در سال 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
66 بررسی آلودگی بیسفنول A و نونیل فنول در مصب رودخانه های سواحل جنوب غربی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 20، شماره: 2
67 بررسی آلودگی رسوب خشک اتمسفری هوای شهر همدان به عناصر کبالت، کروم و منگنز (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 23، شماره: 2
68 بررسی آلودگی رواناب سطحی حاصل از بارندگی در نقاط پرترافیک شهر همدان به عناصر آهن، سرب و کادمیوم در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 12، شماره: 2
69 بررسی آلودگی رواناب سطحی مناطق پر ترافیک شهر ملایر به عناصر آهن، سرب و کادمیم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 4
70 بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت قلعه شاهین به عناصر سرب و کادمیوم با استفاده از شاخص آلودگی فلزات سنگین (۹۳-۱۳۹۲) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 12، شماره: 3
71 بررسی آلودگی نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی شهر دهگلان (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 12، شماره: 4
72 بررسی اثر کاربرد کودهای آلی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف و فلزات سنگین در سبزیجات (مورد مطالعه؛ گونه شاهی: Lepidium sativum) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 1
73 بررسی امکان استفاده از استخوان پنجه پای قورباغه (Rana ridibunda) به عنوان شاخص زیستی پایش فلزات سنگین سرب، کادمیوم، نیکل و وانادیوم در آب رودخانه قره سو کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 4
74 بررسی پایداری مناطق مختلف شهرکرمانشاه با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 8
75 بررسی تاثیر ترافیک شهری بر تجمع فلزات سنگین در خاک و پوشش گیاهی حاشیه خیابان، مورد مطالعه: شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 2
76 بررسی تجمع آرسنیک، جیوه، روی، سرب، کادمیوم و مس در بافت عضله ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 116
77 بررسی تجمع عناصر آرسنیک، سرب و مس در بافت عضله گونه های قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و ماهی سس (Barbus barbus) ساکن رودخانه سیروان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 4
78 بررسی تجمع عناصر کروم و نیکل در خاک اطراف شهرک صنعتی شماره ۳ اراک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 5
79 بررسی ترکیبات تری هالومتان در تصفیه خانه آب عبا س آباد شهر همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 24، شماره: 1
80 بررسی تغییرات بوم سازگان با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران. (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 46، شماره: 1
81 بررسی ذرات معلق هوای محیطی مجتمع سیلیس کوبان ازندریان همدان (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
82 بررسی عناصر روی و کادمیوم در آبمیوه های تجاری مصرفی شهر همدان و تعیین شاخص خطر سلامت آنها (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 2
83 بررسی غلظت آرسنیک، روی، کروم و منگنز در منابع آب زیر زمینی دشت رزن و تهیه نقشه پهنه بندی عناصر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 2
84 بررسی غلظت باقی مانده آفت کش دیازینون در منابع آب زیرزمینی دشت همدان-بهار در سال 1393 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
85 بررسی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در آب رودخانه عباس آباد همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 4
86 بررسی غلظت عناصر آهن، سرب و کادمیوم نزولات جوی مناطق پرترافیک شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 9
87 بررسی قابلیت گیاهان بومی در گیاه پالایی فلزات سنگین و مواد مغذی در مخازن سدهای لتیان و لار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 2
88 بررسی کارایی تالاب مصنوعی سطحی حاوی گیاه نی در حذف برخی پیراسنجه-های شیمیایی فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
89 بررسی کارایی حذف آمونیاک توسط جاذب نانولوله کربنی چند دیواره اصلاح شده از نمونه آب سد اکباتان همدان (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 2، شماره: 4
90 بررسی کارایی حذف فلوراید از محلول های آبی با استفاده از کربن اصلاح شده میوه بلوط: مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 3
91 بررسی کارایی منعقدکننده عصاره بذر درخت چنار به منظور حذف کدورت از پساب صنعتی ( مورد مطالعه: پساب شرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 1
92 بررسی کارایی نانولوله کربنی چند دیواره در حذف رنگ ژانوس گرین از محلول های آبی : مطالعه موردی رودخانه گنج نامه همدان (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 3، شماره: 4
93 بررسی کارایی نانولوله های کربنی چند جداره اصلاح شده در حذف وانادیوم از پساب نفتی (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 14، شماره: 4
94 بررسی مخاطره سلامت مصرف چای عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان مطالعه پتانسیل خطر آرسنیک، سرب، کادمیوم و کروم (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 23، شماره: 1
95 بررسی میزان گردوغبار، سیلیس و گازهای آلاینده ناشی از کارخانه سیمان خوزستان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 125
96 بررسی و مقایسه پارامترهای فیزیکوشیمیایی و زیستی بین کمپوست و ورمی کمپوست تهیه شده به روش ویندرو از لجن هاضم هوازی تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 3
97 پایش چند شاخصی خشکسالی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 4
98 تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری سراب گیان نهاوند با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
99 تعیین غلظت باقی مانده برخی ازآفت کش های آلی کلره و فسفره در آب رودخانه گرگر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
100 تعیین غلظت و منشاء یابی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در خاک سطحی مناطق صنعتی شهرستان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 1
101 تعیین کیفیت بهداشتی هوای تهران در سال ۱۳۸۳ با استفاده از شاخص کیفیت هوا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
102 تعیین محتوی عناصر بالقوه سمی (آهن، سرب و مس) در رسوبات سطحی و اندام های گیاهان آبزی بومی لویی (Typha Latifolia) و آب تره (Nasturtium microphyllum) رودخانه لار: ارزیابی قابلیت پایش و پالایش زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
103 تعیین محتوی و ارزیابی خطر بالقوه بوم شناختی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 4
104 تعیین محتوی و منشاء یابی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در گردوغبار داخلی ساختمان های اداری کلان شهر اصفهان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 3
105 تعیین محتوی، منشاء یابی و ارزیابی خطر سلامت ترکیبات پلی کلره بی فنیل (PCBs) در خاک سطحی برخی کاربری های مناطق شمالی، شرقی و غربی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 1
106 تعیین مخاطره غیرسرطانی آرسنیک و روی در مرکبات عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 3
107 تعیین مقادیر تجمع یافته عناصر سرب، کادمیم، کروم و نیکل در دو نوع کاهوی عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 3، شماره: 4
108 حذف تاموکسیفن از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتایت عامل دار شده با هیدروکربن های درخت سان: مطالعه تعادلی و سینتیکی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 3
109 حذف تتراسایکلین از محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن اکساید مغناطیسی عامل دار شده با β سیکلودکسترین به عنوان یک جاذب جدید: مطالعه تعادلی و سینتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 2
110 حذف رنگ متیل اورانژ از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی نیکل: مطالعه تعادلی و سینتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 2
111 حذف فوتوکاتالیستی آموکسی سیلین از محیط های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت گرافن اکساید مغناطیسی عامل دار شده با دی اکسید سریم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 2
112 حذف متوترکسات از محلول های آبی با استفاده از نانوکامپوزیت AC@Fe۳O۴@ZnO : مطالعه تعادلی و سینتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 2
113 حذف موثر یون های سرب و کروم از محلول های آبی با استفاده از غشای نانوکامپوزیت اصلاح شده با نانوذرات سلولز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 3
114 سنجش پارامترهای کیفی آب رودخانه گاماسیاب و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 2
115 شبیه سازی روند تغییرات کاربری اراضی شهر گچساران با استفاده از مدل سلول های خودکار (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
116 شناسایی منبع و ارزیابی خطر سلامت ترکیبات پلی کلره بی فنیل (PCBs) در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
117 شناسایی و تعیین غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در آب چاه های مجاور جایگاه های سوخت شهر همدان (۹۱-۱۳۹۰) (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 24، شماره: 121
118 شناسایی و تعیین محتوی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در خاک سطحی مناطق کشاورزی شهرستان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
119 غلظت نیترات در برخی از فرآورده های گیاهی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 31، شماره: 37
120 کارآیی ترکیبات کلات کننده با نرخ تجزیه پذیری زیستی متفاوت در بهبود عملکرد گیاه پالایی خاک آلوده به کادمیوم توسط گونه های زینتی تاج خروس (Amaranthus caudatus) و گل جعفری (Tagetes patula) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 4
121 کارایی جاذب طبیعی کلاله ذرت در حذف باقیمانده سرب از زه آب کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 2
122 گیاه پالایی فلزات سنگین نیکل، کادمیوم و سرب در سواحل خلیج فارس با استفاده از گیاه حرا (Avicennia marina) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 1
123 محتوی و ارزیابی مخاطره سلامت استرهای فتالات در گردوغبار داخلی- مطالعه موردی: مراکز پیش دبستانی و ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 3
124 مدل سازی کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری: مورد مطالعه دشت کبودرآهنگ، همدان، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 11، شماره: 1
125 مدلسازی تحلیل خسارات دی اکسیدگوگرد خروجی از نیروگا ه ها بر سازه های شهری قزوین مطالعه موردی: نیروگاه شهید رجائی (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 2، شماره: 4
126 مطالعه آلودگی به روی، سرب، کادمیم و مس در خاک سطحی بوستان های شهر همدان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 3
127 مطالعه تجربی جذب سطحی آموکسی سیلین از آب آلوده توسط نانوهیبرید برپایه چارچوب های فلز-آلی زیرکونیوم و پلیمرهای متخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
128 مطالعه تعادلی و سینتیکی حذف ایبوپروفن از محلول های آبی به وسیله کربن اصلاح شده کاه و کلش کنجد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 4
129 مقایسه اثربخشی عوامل شلات کننده EDTA، اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک در ارتقای کارایی گیاه پالایی دو گونه گیاهی زینتی در حذف عناصر کروم (III) و مس (II) از خاک های آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 3
130 مقایسه عملکرد نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده با β-Cyclodextrin/Thermosensitive درحذف دیازینون و فنیتروتیون از محیط آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 6
131 مقایسه فرآیند تصمیمگیری چندمعیاره و تکنیک تاپسیس در مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهرستان سنقر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 4
132 مقایسه کارایی خاکستر کوره آجرپزی، خاکستر نیروگاه حرارتی و کربن فعال تجاری در حذف اکسیژن خواهی شیمیایی از فاضلاب خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 4
133 مکان یابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از روش های سوارا (SWARA)، کوپراس (COPRAS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مورد مطالعه: شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 9، شماره: 1
134 منشاءیابی و ارزیابی خطر بالقوه بوم شناختی برخی فلزهای سنگین در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 3
135 منشایابی و ارزیابی آلودگی عناصر در رسوبات سطحی ساحل فرح آباد دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزش واهمیت تالاب ها مطالعه موردی تالاب های مهم استان همدان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
2 ارزشیابی زیست محیطی مکان شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از منطق بولین و WLC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 ارزشیابی زیست محیطی مکان شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از منطق فازی و WLC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
4 ارزشیابی مکان استقرار شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد برپایه ملاحظات زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
5 ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان با کاربرد مدل تخریب (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
6 ارزیابی آلودگی هیدروکربن نفتالن موجود در آب چاه های مجاور جایگاه های سوخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
7 ارزیابی اقلیم گردشگری تالاب بین المللی گاوخونی در استان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ((GIS وشاخص بیوکلیماتیک ترجونگ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
8 ارزیابی تأثیر پساب کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی بر پیراسنجه های کیفی آب رودخانه گاماسیاب (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 ارزیابی تجمع عنصر کادمیوم در بافت گونه نعناع Mentha piperita تیمارشده با لجن دفعی فاضلاب تصفیهخانه شهرک قدس تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
10 ارزیابی کیفیت بهداشتی هوای تهران در سال 1385 با کاربرد شاخص کیفیت هوا به تفکیک ایستگاههای سنجش آلاینده های هوا (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 Preparation of mesoporous Fe۳O۴/SiO۲/CTAB-SiO۲ as an effective adsorbent for the removal of tetracycline from aqueous solution (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
12 Study of Sing le and m ulti-walled Carbon Nanotubes as filter of vanadium by computational chem istry method (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
13 Study of Singleand multi-walled Carbon N anotubes as filter of vanadiu m by computatio nal chemis try meth od (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار شیمی فیزیک ایران
14 بررسی آگاهی های شکارچیان محلی از ارزشهای زیست محیطی پرندگان پرندگان تالابی و امکان سنجی مشارکت آنها درحفاظت و مدیریت پایدار پرندگان آبزی و کنارآبچر مطالعه موردی تالاب شیرین سو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
15 بررسی آلودگی فلزات سنگین در مجموعه صنعتی شماره 2 اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
16 بررسی آلودگی فلزات سنگین در مجموعه صنعتی شماره 4 اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
17 بررسی آلودگی فلزات سنگین در مجموعه صنعتی شماره 4 اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
18 بررسی آلودگی فلزات سنگین قلع و منیزیم در خاک مجموعه صنعتی شماره 4 اهواز براساس شاخص مولر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
19 بررسی باقیمانده سم بنومیل در محصولات گلخانه ای عرضه شده در بازار مصرف شهر همدان (مطالعه موردی: قارچ خوراکی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
20 بررسی تجمع زیستی فلزات نیکل، کروم و کادمیوم در گروه های ماکروبنتوزی دوکفه ای و سخت پوست خوریات موسی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
21 بررسی تجممع فلزات سرب، نیکل و روی در رسوبات خروریات موسی و همبستگی غلظت آنها با درصد مواد آلی موجود در رسوبات (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن
22 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر گچساران با تکیه بر کاربری توسعه شهری (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
23 بررسی زیستگاه های تالابی مناسب پرندگان مهاجر آبزی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
24 بررسی صید و شکار پرندگان مهاجر در اکوسیستم های آبی شمال ایران از دیدگاه حقوق محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
25 بررسی غلظت سرب و کادمیوم در آب های زیرزمینی دشت اسدآباد استان همدان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 بررسی غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در آب رودخانه قره سو کرمانشاه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
27 بررسی قابلیت های گردشگری غارعلیصدرو ارایه راهکارهای مدیریت محیط زیست به منظور توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
28 بررسی کیفی هیدروکربن بنزوپایرن در آب چاه های مجاور جایگاه های سوخت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی
29 بررسی کیفیت آب رودخانه الیگودرز با استفاده از شاخص کیفی آب های سطحی ایران IRWQISC (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
30 بررسی منشاء آلودگی فلزات سنگین کادمیوم، منیزیم، نیکل و آهن در خاک مجموعه صنعتی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
31 بررسی میزان غلظت فلز سنگین در برنجهای مصرفی شهر همدان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
32 پردازش شیمیایی پسماندهای کشاورزی شهرستان ملایر (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 پردازش شیمیایی پسماندهای کشاورزی شهرستان نهاوند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
34 پردازش فیزیکی پسماندهای کشاورزی استان همدان،مطالعه موردی:شهرستان بهار (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
35 پردازش فیزیکی پسماندهای کشاورزی شهرستان ملایر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
36 پردازش فیزیکی پسماندهای کشاورزی شهرستان نهاوند (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 پردازش فیزیکی پسماندهای کشاورزی شهرستان همدان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
38 پیشبینی و مدلسازی روند توسعه شهری با استفاده از مدل سلول های خودکار (CA)، مطالعه موردی: شهر گچساران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
39 تاثیر گونه درختی اکالیپتوس Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر ترسیب کربن و سایر ویژگی های خاک در پارک جنگلی آبگرم دهلران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
40 تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم در شهرستان تویسرکان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
41 تحلیلی از توسعه کالبدی شهر همدان در دهه گذشته وپیش بینی آن در سال2030 بااستفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
42 تشریح الگوهای توازن منطقه ای و سازمان فضای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و نقاط قوت و ضعف آن بر مبنای طرح پایه آمایش سرزمین (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
43 تعیین باقی مانده سم دیازینون در آب رودخانه عباس آباد همدان به روش اسپکتروفتومتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
44 تعیین غلظت برخی از یون های محلول در آب زیرزمینی استحصالی جهت آبیاری محصولات عمده زراعی شهرستان همدان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
45 تعیین وضعیت کیفی و بهداشتی هوای تهران در سال 1385 با استفاده از شاخص کیفیت هوا (AQI) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 توریسم و اکوتوریسم ثروت نهفته گردشگری درتالاب ها و مناطق کویری مطالعه موردی تالاب کویری میقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
47 توزیع مکانی آرسنیک در منابع آب زیر زمینی دشت رزن استان همدان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 توزیع مکانی سرب در منابع آب زیرزمینی دشت قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
49 توزیع مکانی کروم در منابع آب زیرزمینی دشت رزن استان همدان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
50 تهیه نقشه کاربری اراضی شهر گچساران با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 جداسازی باکتری حاوی آنزیم OPH به منظورتجزیه زیستی سموم آفت کش از خاک کشاورزی (مطالعه موردی: دیازینون) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
52 دیدگاه قرآن در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
53 روشهای استفاده از اوارهای ساختمانی مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
54 سنتز نانوذرات مغناطیسی، اصلاح و کاربرد آن ها در حذف آلاینده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
55 سنجش آلودگی فلزات نیکل و قلع با استفاده از شاخص مولر در خاک مجموعه صنعتی اهواز 2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
56 شناخت فواید وارزش های اکوسیستم های تالابی وشناسایی تالاب های شاخص استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
57 غلظت نیترات در برخی از گیاهان در اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
58 مخاطرات محیط زیستی جوندگان از نظر بهداشتی ،بیماری های آنان وارائه راهکارهای کنترلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
59 مطالعه الگوی پراکنش و تراکم پوشش گیاهی مناطق استپی و جنگلی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
60 مطالعه دموگرافیک تیرهAnatidae در اکوسیستم های آبی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
61 مطالعه عملکرد نانوجاذب مغناطیسی اصلاح شده با NVC و β-CD در حذف فنیتروتیون از محیط های آبی (ایزوترم و سینتیک های جذب) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
62 مطالعه فونستیک پرندگان مهاجر آبزی در تالاب شیرین سو استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
63 مطالعه فونستیکو جغرافیای زیستی مهره داران منطقه شکارممنوع نشر،استان همدان (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
64 مطالعه و بررسی منابع آلوده کننده هوای شهر بندر عباس (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
65 مطالعه و پایش زیست محیطی معدن بابا علی در شهرستان بهار (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
66 مکان یابی عرصه های مستعد آبزی پروری در استان همدان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
67 منشاء یابی الودگی فلزات سنگین مس، قلع، منگنز و وانادیوم در خاک مجموعه صنعتی شماره 4 اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
68 نقش آب انبار در توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی: شهرستان اسد آباد) (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
69 نقش قنات در توسعه ی پایدار گردشگری طبیعت مناطق کویری (مطالعه ی موردی: شهرستان تفت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
70 نقش قنات در توسعه ی پایدار گردشگری طبیعت مناطق کویری (مطالعه ی موردی: شهرستان تفت) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست