پروفسور فرح حبیب

پروفسور فرح حبیب استاد تمام

پروفسور فرح حبیب

Prof. Farah Habib

استاد تمام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Systematic Review of the Fragile City Concept (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 11، شماره: 4
2 An Analytical Approach to the Impact of Urban Physical Aspects on Culture and Behavior (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 1
3 An Investigation of Global-Regional Interactional Approach at the Prominent Works of Contemporary Iranian Architects (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
4 Analyzing and Specifying the Mechanism of Temporary Landscape (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 4
5 Augmented Reality System Specification for Placemaking (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 4
6 ادراک تنانه از بازار ایرانی: تبیین مولفه های معماری بر اساس نظریات مرلوپونتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 12، شماره: 47
7 ارائه الگوی فرایند آسیب شناسی بصری نمای شهری (مطالعه موردی: بررسی فرایند آسیب شناسی اجزاء نما در اغتشاش بصری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 2، شماره: 6
8 ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 42
9 ارزش‌ها و گرایش‌های فلسفه‌ی اسلامی بر معماری مسکونی صفوی (مطالعه موردی: خانه های جلفای نو صفوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 37
10 ارزیابی اثربخشی آموزش راهبردهای برگرفته از طبیعت بر فرآیند طراحی معماری زیست مبنا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
11 ارزیابی پایداری اجتماعی محلات با بهره گیری از شاخص های مشار کت (مورد مطالعه: محله حصارک همجوار با دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
12 ارزیابی تاثیرات استقرار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در توسعه پایدار نواحی پیرامونی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
13 ارزیابی مولفه های کیفیت محیط فضای بیمارستانی از منظر طبیعت گرایی (مورد پژوهی بیمارستان شریعتی تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 34
14 ارزیابی نحوه تاثیر مولفه های کالبدی بر ارتقاء خلاقیت کودکان درفضاهای بازی پارک های شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 9، شماره: 15
15 ارزیابی نقش استفاده از مدل کنترلی طبقه بندی کالبدی شهر و میزان بهره وری عنصر کالبدی در کاهش تعارضات جمعی و فرهنگی کاربران شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
16 ارزیابی و تحلیل مولفه های مصنوع سازنده باغ جهان نما شیراز بر کیفیت آسایش حرارتی وکاهش استرس حرارتی(با استفاده از شاخص حرارتی P ET) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 11، شماره: 43
17 ارزیابی وضعیت تاب آوری شهری در برابر جزایر حرارتی شهری (مطالعه موردی: مناطق ۱۱ و ۶ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 7
18 اصول و معیارهای تاثیر گذار بر هویت کالبدی معماری معاصر ایران (مطالعه موردی دوره ی پهلوی دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه طراحی و برنامه ریزی در معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
19 اعتبارسنجی مدل مفهومی متاثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان آثار فرهنگی معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 47
20 الگوی خط مشیگذاری در زمینه آموزش معماری با رویکردی تحلیلی به تیمورک (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آنهالت آلمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 3
21 امکان سنجی شکل گیری منطقه ی خلاق با تئوری گردشگری صنعتی مطالعه موردی: شهرستان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
22 اموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی ان از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 1
23 اولویت بندی ارزش کریدورهای اکولوژی منظر شهری بر اساس مدل جاذبه )مطالعه موردی:شمال شرق تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 12، شماره: 46
24 Christian Norberg-Schulz and the Existential Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 1
25 Classroom Lighting Control Systems and Level of Energy Consumption, Tehran, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 2
26 Comparative Analysis of Common Patterns of Language and Architecture in Traditional and Modern Mosques of Iran (Cases Study: Sheikh Lotfollah Mosque, Nasir Al-Molk Mosque, Al-Ghadir Mosque, Shahrak-e-Gharb Central Mosque) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 2
27 Creating Self-Therapist spaces in the architecture of the interior surfaces of hospitals by modeling the methods used in traditional Iranian mosques (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 4
28 Criteria and Indicators of Presence Quality Improvement in Urban Spaces (Case Study: Historical Texture of Kashan city) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 3
29 Defining a Structural Model for the Revitalization of the Lost Urban Spaces (City Entrances) in Contemporary Urban Design Case Study: Entrance of Sanandaj (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 4، شماره: 2
30 Developing P.P.P Model of Place Attachment for Evaluating Residential Environment (Cases Study: Open Space of Iranzamin and Ekbatan Apartment Buildings) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 1
31 Developmental and Structural Analysis of the Social and Cultural Changes and Its Effects on Local House in Turkmen, Gomishan and Gorgan (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 4
32 Evaluating the Relationship between Emotional Intelligence and Interactive Thinking in Improving Architectural Design Process (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 4، شماره: 3
33 Explain the physical features affecting residents' attachment to their homes and their persistence in new cities (case study: Binalood New city) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 4، شماره: 1
34 Explaining the Effectiveness of Human Visual Perception in the Architectural Environment of Golden and Geometric Proportions in the Sense of Belonging to the Place (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی و باستان سنجی دوره: 1، شماره: 4
35 Explaining The Impact of Facade Architectural Components on the Visual Clutter (Case S tudy: Selected Facades of Tehran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 13، شماره: 2
36 Explaining the Role of Light in Quality of the Architectural Spaces in Iranian Mosques (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 1
37 Explanation of the Architectural Education Patterns with a Focus on Increasing Creativity (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 10، شماره: 4
38 Exploring the Place of Nature Strategies in Architecture Design Process Towards Nature and Built Environment Symbiosis (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 5، شماره: 4
39 Factors Effecting the Preservation of Indigenous Housing Values and the Regional Texture of Sistan in Line with the Revitalization of Rural Settlements (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 12، شماره: 3
40 Identification of Components Affecting Synomorphy and Utilization of it in Planning Educational Spaces (Case: Faculties of Art and Architecture of Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 4
41 Investigation Nature-Inspired Strategies Attendance in Iranian Architectural Works during the Second Pahlavi Era (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 7، شماره: 4
42 Japanese Garden as a Physical Symbol of Japanese Culture (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 4
43 Light Processing in Iranian Houses; Manifestation of Meanings and Concepts (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
44 Logical Analysis of Iran's Historical Buildings in order to Read the Effective Components in the Architecture of Collective-Ritual Spaces based on the Wisdom of Art and Architecture (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی و باستان سنجی دوره: 2، شماره: 2
45 Nature Inspired Strategies as a Sustainable Problem-Solving Methodology in Architecture Design Process (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنرهای کاربردی دوره: 7، شماره: 3
46 Navigation in Determining the Physical Factors Affecting Creativity of Children s in Urban Parks (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 1
47 Pedestrian Area Design to Promote Social Interaction (Case study: Isfahan Khajoo Neighborhood) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 2
48 Providing Design Strategies for Ventilation System in Treatment Environments (Proposed Sample: Hybrid Ventilation System in Hospitals) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 4
49 Public Urban Spaces: Reflecting the Collective Rituals (Iranian Tkayay and Hosseiniyeh) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
50 Quality Analysis and Typology Assessment of Traditional Settlements in Tabriz (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 3
51 Strategies to Make Creative Urban Space with an Emphasis on Interactive Lighting (Case Study: Ahmadabad Avenue of Mashhad- Iran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 1
52 Study of the Impact of Culture on Qualitative Structure of Residential Complexes in Tehran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 4، شماره: 2
53 The Cognition of the City at Night (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 3
54 The Relationship between Artist and Audience in the Architectural Work as a the Creator of Cognition Factor (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 3
55 The Role of Daylight within the Vault of Shahrak-e-Gharb Jame Mosque in Tehran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 10، شماره: 3
56 The Role of Structure in the Aesthetic Creation of Architectural Space (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 2
57 Towards Green Building: Sustainability Approach in Building Industrialization (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
58 Typology of Earth-shelter Architecture in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 4
59 Unsustainability of Urban Community, An Analysis to Urban Heterogeneous Area in Urban Fabric (Case Study: North Parts of Tehran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 1
60 Vernacular houses in Yazd: Natural elements (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 2
61 باز شناسی ویژگی های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 4
62 بازخوانی مدل ساختار فضایی مسکن میان مرتبه با استفاده از پارادایم تئوری سیستم های پیچیده (CST) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 21، شماره: 74
63 بازخوانی مفهوم وصال در معماری فضاهای بینابینی مساجد (شیعی) ساخته شده در دوره صفوی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مطالعات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ایران دوره: 2، شماره: 3
64 بازشناسی الگوهای ساختارکالبدی تیمچه های بازار ایرانی برپایه سازماندهی فضایی (مورد پژوهی: تیمچه های بازار اصفهان، کاشان و تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 7، شماره: 14
65 بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
66 بررسی اصول معماری مسکن بومی اقلیم گرم و خشک ایران با رویکرد تاثیرشکلی بنا در ارتقاء آسایش حرارتی استفاده کنندگان از بنا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 40
67 بررسی تاثیر ابعاد کالبدی، کارکردی و ادراکی مولفه امنیت بر میزان حضورپذیری دانشجویان؛ به منظور افزایش عدالت فضایی (مورد مطالعاتی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 49
68 بررسی تاثیر الگوی اتصال روابط فضایی معابر با ورودی بلوک مربوط به آن در فاز یک شهرک اکباتان با بهره از راهبرد طراحی بیوفیلیک (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 3، شماره: 1
69 بررسی تاثیر اندام اقلیمی کلک در تهویه طبیعی مسکن روستایی استان سیستان و بلوچستان؛ مطالعه موردی: روستای قلعه نو شهرستان زابل (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 42، شماره: 184
70 بررسی تطبیقی پایداری محلات شهری با تأکید بر کیفیت محیط شهری در جغرافیای شهر تهران مطالعه موردی: محلات سنگلج و هفت حوض (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 4
71 بررسی تطبیقی معماری بازار تاریخی تجریش و مرکز خرید ارگ تهران بر اساس نظریۀ سینومرفی (هم‌ساختی کالبد‌ـ‌رفتار) (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 16
72 بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان (مطالعه موردی: چند مجتمع مسکونی در تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
73 بررسی عوامل تاثیرگذار ناشی از نقش حقوق شهروندی بر افزایش مطلوبیت زندگی شهروندان (موردمطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 11، شماره: 42
74 بررسی کیفیت‌ زندگی در روستاهای درب‌‌آستانه و باباپشمان استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 165
75 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در افزایش پایداری محله ای (نمونه موردی: محله حصارک تهران) (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 19، شماره: 2
76 برنامه ریزی کاربری زمین و چگونگی تاثیر آن در کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 3
77 برنامه ریزی و طراحی چشم انداز رودخانه های شهری با رویکرد محیط زیستی (مطالعه موردی: رود دره فرحزاد تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 4
78 پارادایم پر و خالی در معماری بومی ایران: ابعاد شکلی – کالبدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 2
79 پایداری شهر از منظر شکل شناسی شهری (بررسی فشردگی در ارگ بم) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 21
80 پرسمان تبعی در گفتمان کالبد شهر و هویت (کالبد شهر تابع هویت یا هویت تابع کالبد شهر ) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 2، شماره: 3
81 تاثیر سبک زندگی در سازمان فضایی معماری مسکونی در ایران (نمونه مورد مطالعه: آشپزخانه حد فاصل سال های ۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ ه.ش) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 9، شماره: 24
82 تاثیر شهرهای دانش بنیان بر توسعه منطقه ای (نمونه موردی شهر پردیس) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 6
83 تاثیر عوامل کالبدی فضاهای بازی بر خلاقیت کودکان ۶ تا ۱۲ سال در پارکهای شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 6، شماره: 21
84 تاثیر قابلیت های محیطی در مطلوبیت رویت پذیری در سراهای بازار ایرانی بر اساس «تئوری گشتالت» و «آنالیز آیزوویست»-(مورد پژوهی: سراهای بازار اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 3، شماره: 9
85 تبین مفهوم شناختی معیارهای زیباشناسی در منظر شهر (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
86 تبیین اخلاق زیست محیطی شهروندان در تعالی محیط زیست: ارائه مدل مفهومی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 44
87 تبیین الگوی شبه- فرکتال در ساختار زمینه محور بازارهای سنتی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 29
88 تبیین رابطه میان میزان تعاملات اجتماعی و بالا رفتن کیفیت زیست در مجتمع های مسکونی (نمونه موردی: مجتمع مسکونی بهجت آباد، کوی نوبنیاد و برج بین المللی تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 15، شماره: 2
89 تبیین محرک های موثر بر وضعیت شکنندگی کلان شهرها با رویکرد تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 2
90 تبیین مدل مفهومی براساس روش گراندد تئوری متاثر از زیبایی شناسی محیطی در روح مکان، و اولویت بندی و وزن دهی زیرشاخص های آن در آثار فرهنگی معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 46
91 تبیین مدل مفهومی تاثیر معماری انعطاف پذیر بر رفتار اجتماعی دانش آموزان در حیاط و راهرو در مدارس ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
92 تبیین مدل مفهومی فرآیند آفرینش معماری با الهام از طبیعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 2، شماره: 2
93 تبیین معیارهای موثر بر اغتشاش بصری نما در فرایند ادراک (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 3، شماره: 3
94 تبیین مفهوم شکنندگی شهر و بررسی ابعاد و مولفه های های شهر شکننده مبتنی بر مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 2
95 تبیین مولفه ها ی مورفولوژی شهری بر اساس سیاست و شاخص های تاب آوری شهری به روش تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
96 تبیین نظام جامع طراحی معماری نماهای شهر تهران از دیدگاه مدیران و طراحان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
97 تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع های مسکونی شهر همدان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 16، شماره: 2
98 تبیین و رتبه بندی معیارهای معماری مراکز فرهنگی در روانشناسی محیطی، جهت برگزاری مراسم آیینی براساس تداعی خاطر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 3
99 تحلیل الگوهای رفتاری-ادارکی در فضاهای شهری منطقه پنج تهران به کمک روش چیدمان فضا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی دوره: 4، شماره: 1
100 تحلیل تفسیری ساختاری معیارها و شاخص های پایداری اجتماعی در محلات شهری نمونه موردی: محلات شهر اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
101 تحلیل مولفه های ارتقاء کیفیت فضاهای شهری برای کودکان با رویکرد حق به شهر (مطالعه موردی: منطقه ۱۲ کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 4
102 تحلیل و ارزیابی طراحی معماری نماهای شهر تهران به منظور تبیین نظام جامع و پاسخگو (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 4
103 تحلیلی از عرصه های شهری در شیوه آذری نمونه موردی: شهر آرمانی خواجه رشیدالدین فضل الله- ربع رشیدی (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 41
104 تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 6
105 تحلیلی بر خوانش مخاطبان از فضای شهری (مطالعه موردی: ساکنان قدیمی محله تجریش) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 2
106 تحلیلى بر مفهوم فرهنگ شهرى و تاثیر آن در جذب گردشگر فرهنگى (بررسى چند مصداق جهانى) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 7، شماره: 14
107 تدوین شاخص ها و معیارهای آب در منظر شهر در راستای ارتقای کیفیت محیط های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 71
108 تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
109 تدوین مدل مفهومی ارزیابی کیفی پوسته های ساختمانی با رویکرد زیست تقلیدی جهت بهبود اکولوژی شهری ، مطالعه موردی: اقامتگاه بارین اسکی شمیرانات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 15، شماره: 35
110 تدوین مدل مفهومی مبتنی بر طبقات اجتماعی اثرگذار بر طراحی کالبدی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 1
111 تدوین مدل مفهومی نشانه شناسی بازار سنتی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 3
112 تدوین مدل مفهومی و ارزیابانه شهرهای کم کربن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 8
113 تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی موثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 6
114 تدوین معیارهای طراحی اکوپارک (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 4
115 تطبیق مبانی تجلی وحدت و نمودهای رنگین بازشوهای سنتی(با تاکید برتحلیل دو عمارت سنتی در شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
116 تکنیک های نورپردازی در طراحی منظر (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
117 تکنیک های نورپردازی در طراحی منظر (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 9، شماره: 27
118 توسعه پایدار شهری با تاکید بر حرکت پیاده در آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
119 توسعه مدل شکوفایی شهری در محلات تهران با تاکید بر مولفه کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 9
120 توسعه مشارکت شهروندان و ارتقاء مدیریت امنیت اکولوژیک در شهر با استفاده از تکنیک گسترش عملکرد کیفیت (QFD) (نمونه موردی مطالعه: مجموعه تفریحی دریاچه شهدای خلیج فارس تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 32
121 جستاری پیرامون نور و مصادیق آن در معماری ایرانی؛ رهیافتی بسوی معنا در معماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
122 جهانی سازی و منطقه گرایی در معماری معاصر: تعامل یا تقابل (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
123 حکمت خالده و جایگاه طبیعت در جهان بینی و معماری معابد ادیان مختلف (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 20
124 خوانش الزامات طراحی فضاهای بینابین بیوفیلیک در مجموعه های مسکونی شهر تهران (مطالعه موردی: فاز یک شهرک اکباتان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 33
125 رویکرد پایداری در متن شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
126 رویکرد تعاملی سطوح و مقیاس طراحی شهری در فرآیند برنامه ریزی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 9، شماره: 22
127 رویکردی تحلیلی بر ساز و کار تاثیر منظر موقت بر ارتقاء تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 12، شماره: 1
128 رویکردی تحلیلی بر منظر روستای نایبند استان خراسان جنوبی پس از بازسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 161
129 رویکردی تحلیلی به نقش منظر در ارتقا خاطرات جمعی (نمونه موردی: خرمشهر، جنگ ایران و عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 3
130 رویکردی تحلیلی به نیازهای روانی و رفتاری زنان و تاثیر آن در بهبود کیفیت فضا (نمونه مورد مطالعه: فضای عمومی پارک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
131 سناریو بندی یکپارچگی شبکه اکولوژیک منظر شهری بر اساس مدل بهبودیافته جاذبه (در پهنه شمال شرق تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
132 سنجش تاثیر کیفیت فیزیکی-کالبدی محیط شهری بر ارتقای حقوق شهروندی در کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 47
133 سنجش چارچوب ارزیابی سرمایه اجتماعی در ساختار شهر با تاکید بر نقش فضاهای عمومی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 6، شماره: 12
134 سنجش کیفیت زندگی در محله نارمک تهران با بر اساس مدل توسعه یافته شاخص شکوفایی شهری CPI-QL) ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 8، شماره: 29
135 سنجش محور دید گردشگر از درک کیفیت کالبد فضایی شهرها با تاکید بر خوانایی در سراهای بازار ایرانی (مورد پژوهی: سراهای بازار شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 2، شماره: 8
136 شناسایی مولفه های موثر بر ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری برای کودکان، بر مبنای مدل مفهومی حق به شهر (نمونه مورد مطالعه: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 44
137 طراحی پارک اکولوژیک؛ گامی در راستای پایداری زیست محیطی شهرها (مطالعه موردی: ارتفاعات جنوب غربی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 6
138 طراحی فضای شهری به مثابه ابزار آموزشی برای کودکان ( نمونه موردی ایالات متحده آمریکا - نیویورک ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
139 ظهور معناگرایانه ی "معماری کشفی- شهودی" از واکاوی اندیشه ها و نظرات معماران مطرح معاصر ایران در آثار فرهنگی، برپایه ی بازتاب زیبایی شناسی محیطی در روح مکان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 14، شماره: 54
140 فهم مولفه های محیطی موثر بر شکل گیری حس تعلق مکانی در بازار سنتی ایران و مقایسه آن با مجتمع های تجاری مدرن (نمونه موردی بازار سنتی کاشان و مجتمع تجاری صفویه کاشان) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 17، شماره: 2
141 کاربست مدل مکانی سایت های اداری با استفاده از GISبا مدل تلفیقی تصمیم گیری چند شاخصه AHP - PROMETHEE مطالعه موردی: سایت اداری شهرستان باخرز (استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 11، شماره: 3
142 کارکرد پل به عنوان فضای شهری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 4، شماره: 16
143 گفت وگوى درون و برون در نگرشی پدیدارشناسانه به مکان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
144 مدل یابی نظری ارتباط مولفه های بیوفیلیک با کارایی فضاهای بینابین مجموعه های مسکونی ( در بستر پژوهشهای پیشین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 2، شماره: 1
145 مطالعه ی تطبیقی خواص مورفولوژیکی ساختار شهری تبریز در دوره ی قاجار و دوره ی پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
146 معیارهای اصلی شکل گیری حس مکان در پهنه های توسعه جدید شهری (نمونه مطالعه:منطقه 22 و منطقه 4 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 25
147 معیارهای تاثیر گذار منظر بر هویت شهرک نفت خیز امیدیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 48
148 معیارهای تاثیرگذار بر هویت کالبدی معماری بناهای عمومی معاصر شهر تهران(نمونه مورد مطالعه دوره پهلوی دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
149 معیارهای طراحی و برنامه ریزی در معماری شهرهای جدید و تاثیر آن در ماندگاری و دلبستگی ساکنین (مورد مطالعه: شهر جدید گلبهار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 48
150 مفهوم کاربردی ساختمان هوشمند سبز (مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 5، شماره: 9
151 میزان اثربخشی مولفه های کیفیت محیط فضای درمانی بر رضایتمندی کاربران، با رویکرد طبیعت گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 35
152 نقش گروه های اجتماعی-فرهنگی در شکل گیری کوی های مسکونی دوره پهلوی دوم در تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های انسان شناسی ایران دوره: 7، شماره: 2
153 نقش نشانه های فضاهای شهری در ارتقاء حس تعلق به مکان مطالعه موردی: محلات شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 4، شماره: 2
154 نوآوری و فناوری های بام سبز، با تاکید بر منطقه یک تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 61
155 واکاوی پایداری محلات شهری با تاکید بر کیفیت محیط در جغرافیای قدیم تهران (نمونه موردی: محله سنگلج) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 7
156 واکاوی نقش هندسه معقول و محسوس در معماری گنبد سلطانیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی طرح منظر خیابان برادران مظفر (گذر فرهنگ و هنر) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
2 الزامات شهرسازی بیوفیلیک مبتنی بر مقیاس های فضایی شهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
3 Comparing the Effect of Horizontal Canopy on Absorbing Radiation of Vertical Surfaces, (Case Study: Shrine of the prophet Khezr in Abadan and Shrine of Awn Ibn Ali in Tabriz) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
4 Explaining school evaluation methods with a knowledge-based approach (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
5 The Integration of Digital Design and Biomimicry Approach towards Integrated Architectural Systems (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
6 بازشناسی معیارهای ایرانی و اسلامی موجود در باغسازی ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
7 بازطراحی ره باغ فردوس مشهد به منظور حفظ انسجام کالبدی با رویکرد ارتقا هویت (نظریه چیدمان فضا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
8 باغهای شفابخش در مراکز درمانی با رویکرد طراحی مبتنی بر شواهد۱(EBD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
9 بررسی آسیب پذیری فرم شهر تهران به هنگام وقوع زلزله (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
10 بررسی اصول طراحی و تجهیز فضاهای باز شهری بر اساس اصول پدافند غیر عامل (نمونه مورد مطالعه محله عودلاجان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
11 بررسی برخی تجربه های جهانی در ساماندهی فضاهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
12 بررسی پیاده راه شهری از طریق رویکرد منظر شهری نمونه موردی : پیاده راه برلن و مهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
13 بررسی تاثیر عایقکاری حرارتی دیوارهای خارجی بنا در مسکن روستایی اقلیم گرم و خشک (نمونه موردی: روستای توت شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
14 بررسی جایگاه فضای تالار شهر از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
15 بررسی جایگاه فضای تالار شهر در احیای هویت شهر های تاریخی ایران نمونه موردی: قزوین (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
16 بررسی چگونگی ایجاد و ارتقا قرارگاه های رفتاری در فضاهای شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
17 بررسی رویکرد تعامل سازنده در آموزش طراحی معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
18 بررسی شاخص های سرمایه اجتماعی در محلات منطقه 18 تهران (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
19 بررسی شباهت وتفاوت های معماری پایدارومعماری صفرانرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
20 بررسی منظر ورودی شهر قزوین با رویکرد پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
21 بررسی نظرات پیتر آیزنمن در معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
22 بررسی نظرات یوهانی پالاسما در معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
23 بررسی نقش کهن الگوها در معماری ایرانی اسلامی (مطالعه موردی: کهن الگوهای خانه های قاجار) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
24 بررسی نقش هویت در تداوم حیات شهر اسلامی مورد مطالعه: قزوین (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
25 بررسی و ارزیابی توده و فضا در شکل گیری بافت شهر جدید عالیشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 بررسی وضعیت حاشیه نشینی درکلان شهرهای ایران بادیدگاه پایدارنمونه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
27 برنامه ریزی فضاهای شهری منطقه دو تهران با رویکرد توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
28 به کارگیری انرژی زمین گرمایی در مراکز آب درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
29 پایداری اجتماعی در طراحی عرصه های عمومی با تاکید بر فضاهای اداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
30 تبیین ابعاد موثر بر طراحی مسکن بر پایه مبانی نظری پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
31 تبیین ارتباط بین رقابت پذیری شهری و برندسازی شهری در بستر معماری دانش بنیان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
32 تبیین اصول طراحی و تجهیز فضاهای باز شهری بر اساس اصول پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
33 تبیین تاثیر تناسبات طلایی و هندسی در ادراک بصری انسان از محیط معماری بر اساس احساس تعلق به مکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
34 تبیین تاثیر سبک های معماری در ایجاد اغتشاش بصری در نمای شهری (مطالعه موردی: سبک های جهانی بعد از انقلاب صنعتی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
35 تبیین تفکر نورپردازی تعاملی در ایجاد فضای شهری خلاق (نمونه مورد مطالعه: خیابان احمدآباد مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
36 تبیین جایگاه راهبردهای برگرفته از طبیعت در دستیابی به پایداری اکولوژیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
37 تبیین راهکارهای بهینه مدیریت بحران های نظامی در شهرها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
38 تبیین مبانی نظری طراحی پناهگاه در مقیاس محله های شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
39 تبیین متغیرهای موثر بر ایجاد محیط های آموزشی پاسخده بر اساس همساختی محیط- رفتار پایدار (نمونه موردی: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
40 تبیین مدل مفهومی توسعه گردشگری شهری با تاکید بر معیارهای هویت شهر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
41 تبیین نقش شهرهای دانش بنیان در راستای توسعه اقتصادی مناطق در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
42 تبیین نقش فضاهای شهری در شهرهای دانش بنیان در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
43 تحلیل انگاره های ادراک بصری نما در منظر شهری با نگرش گشتالتی (مطالعه موردی : ساختمانهای مسکونی منطقه ۶ تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
44 تحلیل شکل گیری تبریز و گسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین با دیدگاه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
45 تحلیل عوامل موفقیت مدیران شهری در کنترل و کاهش جزیره حرارتی شهر تهران (مطالعه موردی: منطقه ۶ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
46 تحلیل نشانه شناختی محله های تاریخی کرمان برپایه ارتباط لایه های رمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
47 تحولات کالبدی بازار سنتی در شهرهای اسلامی- ایرانی (مطالعه موردی: بازار سنتی شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
48 تدوین راهنمای طراحی شهری با محوریت پدافند غیر عامل،نمونه موردی خیابان امام خمینی شهر مشهد (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
49 توسعه اکوتوریسم در گلیوار اراک با استفاده از طراحی مولفه های سازنده مکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
50 جهانی شدن و معماری پایدارتحلیل شکل گیری تبریزوگسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین با دیدگاه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
51 چگونگی بازتاب شاخصه های ادراک حسی درمعماری بازار کاشان* (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
52 خلاء معماری در طراحی مسکن مهر ( نمونه موردی مسکن مهر استان قزوین ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
53 روش های به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در طراحی خوابگاه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
54 ساختار ارزیابی انرژی نهفته برای بناهای پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
55 سیری بر تجارب اقدام در بافت های کهن شهر در مصر، سنگاپور و ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
56 سیری بر تجارب اقدام در محدوده تاریخی شهرهای دمشق، پنسیلوانیا، اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
57 شهر کم کربن: از خاستگاه تا تعاریف و مقولات؛ یک مرور کوتاه نظری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
58 طراحی بیمارستان با بررسی سیستم تهویه ترکیبی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
59 طراحی مجتمع فرهنگی درتبریز با دیدگاه پایدارتحلیل شکل گیری تبریز و گسترش فضایی و پیدایش مناطق حاشیه نشین بادیدگاه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
60 طراحی مجتمع فرهنگی درتبریز بادیدگاه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
61 طراحی مجموعه تحقیقاتی- تولیدی-توریستی زنبورعسل در لاویج با رویکرد حذف شکاف تولید وعرضه (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
62 گونه شناسی معماری خانه های تاریخی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
63 لزوم استفاده از آموزش در دستیابی به توسعه شهر پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
64 لزوم استفاده از آموزش در دستیابی به توسعه شهر پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
65 معیارهای اجرای پایانه های مترو هوایی با رویکرد حمل ونقل پایدار درون شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
66 مکان یابی مراکز امداد رسانی و اسکان موقت پس از وقوع بحران (زلزله) بوسیله GIS (نمونه موردی ناحیه 6 منطقه 5 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
67 مکانیابی علمی شهرهای جدید بر پایه مبانی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
68 نقش پیاده راه ها در ارتقاء هویت شهر نمونه موردی:کوچه برلن و مهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
69 نقش ملاحظات معماری و شهرسازی در پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد ۲۰۱۷
70 نگاهی به بازطراحی نمای ساختمان ها با استفاده از کاربست مصالح پایدار (مطالعه موردی:کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی