آقای ابراهیم سلمانی ندوشن

ابراهیم سلمانی ندوشن مدیر اجرایی و مربی بهداشت و درمان در بلایای طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای ابراهیم سلمانی ندوشن

Ibrahim Salmani Nodoushan

مدیر اجرایی و مربی بهداشت و درمان در بلایای طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ابراهیم سلمانی ندوشن در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت