آقای دکتر جواد واثقی امیری

دکتر جواد واثقی امیری استاد و رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

آقای دکتر جواد واثقی امیری

Dr. Javad Vasaghi amiri

استاد و رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد واثقی امیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل اردیبهشت 1397