آقای دکتر احمد بهشتی

دکتر احمد بهشتی عضو هیئت تحریریه

آقای دکتر احمد بهشتی

Dr. Ahmad Beheshti

عضو هیئت تحریریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد بهشتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی