آقای دکتر حبیب اله آیت اللهی

دکتر حبیب اله آیت اللهی سردبیر

آقای دکتر حبیب اله آیت اللهی

Dr. Habibollah Ayatollahi

سردبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حبیب اله آیت اللهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه گلجام
هیات تحریریهدوفصلنامه گلجام