آقای دکتر سید جلال الدین بصام

دکتر سید جلال الدین بصام دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی

آقای دکتر سید جلال الدین بصام

Dr. Seyed jalalodin Basam

دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید جلال الدین بصام در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه گلجام