آقای دکتر سیروس پرهام

دکتر سیروس پرهام محقق فرش و صاحب تالیف

آقای دکتر سیروس پرهام

Dr. Siroos Parham

محقق فرش و صاحب تالیف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیروس پرهام در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه گلجام