آقای حجت اله رشادی

حجت اله رشادی مدیر اجرایی

آقای حجت اله رشادی

Hojatollah Rashadi

مدیر اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجت اله رشادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه گلجام