خانم حنانه دیوان بگی

حنانه دیوان بگی ویراستار نگلیسی

خانم حنانه دیوان بگی

Hanane Divan beygi

ویراستار نگلیسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم حنانه دیوان بگی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار انگلیسیدوفصلنامه گلجام