آقای دکتر سیدمهدی توکلی افشاری

دکتر سیدمهدی توکلی افشاری دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا

آقای دکتر سیدمهدی توکلی افشاری

Dr. Seyed Mahdi Tavakoli Afshari

دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمهدی توکلی افشاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز