آقای احمد قنبری

احمد قنبری سردبیر و استاد تمام دانشگاه زابل

آقای احمد قنبری

Ahmad Ghanbari

سردبیر و استاد تمام دانشگاه زابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای احمد قنبری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italica (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
2 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، میزان مواد موثره و کنترل علف های هرز در کشت مخلوط زنیان و اسفرزه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
3 اثر کود زیستی بر ویژگی های کمی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت سطوح مختلف کود شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 1
4 اثر متقابل تنش خشکی و کود دامی بر اجزاء عملکرد، میزان اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره سبزCuminum cyminum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
5 اثر منابع مختلف کود بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) تحت تاثیر مدیریت های مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
6 اثر منابع مختلف کود و سیستم های خاک ورزی متفاوت بر عملکرد ذرت دانه ای و عناصر غذایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
7 اثر نظام های مختلف تغذیه ای بر ویژگی های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتوره (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
8 اثر نظام های مختلف کوددهی (زیستی و نانو زیستی) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پیکره رویشی و اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
9 اثرات کاربرد آب شور و معمولی توام با کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات کمی و انباشت یون های معدنی در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
10 ارزیابی تاثیر تنش شوری بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاهچه های حاصل از بذر پرایم شده ماریتیغال (Silybum marianum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 3
11 ارزیابی میزان رقابت و مصرف عناصر غذایی در کشت مخلوط ارزن و خلر (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
12 Reinforcement Learning in Neural Networks: a Survey (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 5
13 بررسی اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 3
14 بررسی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی کشت مخلوط ارزن دانه ای (Panicum miliaceum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
15 بررسی خصوصیات کمی و کیفی علوفه خلر (Lathyrus sativus L.) و ارزن نوتریفید (Pennisetum sp.) در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
16 بررسی کشت مخلوط جو و زنیان تحت تاثیر کودهای دامی و شیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 4
17 بررسی کشت مخلوط ذرتZea mays L و کدو Cucurbita sp و اثر آن بر کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 1
18 تاثیر تداخل یولاف وحشی (fatua Avena )بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 1
19 تاثیر ترکیب تغذیه تلفیقی بر غلظت عناصر K و P ،N ویژگیهای بیوشیمیایی و عملکرد کاسه های گل چای ترش Hibiscus sabdariffa L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 46، شماره: 3
20 تاثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
21 تاثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
22 تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و انواع کود بر ویژگی های کمی و کیفی زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
23 تاثیر کود دامی بر عملکرد کمی و کیفی لاینL 17 سویا در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 1
24 تاثیر مدیریت کاربرد کود سبز و تیمارهای کود دهی آن بر خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
25 تغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
26 واکنش عملکرد، اجزای عملکرد، خصوصیات مورفولوژیک و کیفی ارقام سویا به قطعآبیاری در مراحل مختلف رشدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبیاری با پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به عنوان جایگزینی برای آب و اثر آن بر خصوصیات کمی و کیفی علوفه ذرت در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
2 اثر اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در اندام هوایی شاهی (Lepidium sativum) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 اثر اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در ریشه شاهی (Lepidium sativum) تحت تنش سرب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
4 اثر الگوهای مختلف کاشت در کشت مخلوط گندم و باقلا بر تابشهای فعال فتوسنتزی و دما و رطوبت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
5 اثر پرایمینگ بر ویژگی های مورفولوژیک، پرولین، کربوهیدرات و درصد اسانس ریحان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 اثر پساب فاضلاب بر غلظت عناصر مختلف و عملکرد علوفه و دانه ذرت KoSc704 در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
7 اثر تنش خشکی و محلول پاشی عناصر کم‌مصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن مرواریدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
8 اثر تنش خشکی و محلول پاشی عنصر کم مصرف بر عملکرد ارزن مرواریدی و برخی خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
9 اثر تنش خشکی همراه با محلول پاشی عناصر کم مصرف بر خصوصیات کیفی ارزن مرواریدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
10 اثر کشت مخلوط ارزن پروسو و لوبیا قرمز بر کنترل علف های هرز در منطقه شیروان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
11 اثر کشت مخلوط بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه سورگوم دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
12 اثر کودهای دامی و شیمیایی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در کشت مخلوط ارزن و لوبیا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 اثر کودهای دامی، شیمیایی و لجن فاضلاب بر عملکرد کمی و کیفی گلرنگ (Carthamus thinctorius) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
14 اثر کودهای دامی، شیمیایی و لجن فاضلاب بر عملکرد کیفی گلرنگ (Carthamusthinctorius) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
15 اثر ماکت هرم بزرگ مصر بر امپدانس مغناطیسی بزرگ نوار آلیاژ آمورف C 51.86 Fe 5..6 Si 8..6 B 8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
16 اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و درصد عناصر مختلف در ارزن مرواریدی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
17 اثر مقادیر مختلف کود های دامی و شیمیایی بر کیفیت علوفه در کشت مخلوط لوبیا و ارزن در منطقه شیروان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
18 اثر نسبتهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن (Panicummiliaceum L) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
19 اثرپیش تیمارتوسط آبسیزیک اسیدتحت شرایط تنش شوری برجوانه زنی و خصوصیات گیاهچه های کنجد(Sesamum indicum (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
20 اثرسطوح مختلف کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
21 اثرفاضلاب و محلول پاشی روی ومنگنز برعملکرددانه و تعدادی ازخصوصیات رشدی ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
22 اثرکشت مخلوط کنجد Sesamum indicum L. و لوبیا تپاری Phaseolus acutiflous بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
23 اثرکودهای آلی شیمیایی و تلفیقی برروی برخی خصوصیات کمی و کیفی ارزن مرواریدی Pennisetum americanum)درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
24 ارزیابی آلودگی خاک های آبیاری شده باپساب فاضلاب تصفیه شده شهری در منطقه زابل (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
25 ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز،پر اکسیداز و آسکوربات پراکسیداز گیاه دارویی ماریتیغال در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 ارزیابی و تعیین بهترین اسمو پرایمینگ و هیدرو پرایمینگ بر جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
27 ارزیابی واکنش برخی ارقام کنجد به تنش خشکی با استفاده از شاخصهای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
28 استفاده از PSO برای یافت مسیر بهینه در کمینه کردن گشتاور مصرفی در یک ربات خزنده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 اگرو توریسم (گردشگری کشاورزی) : رهیافتی جهت توسعه ی اقتصاد روستایی ، تولید پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
30 اگروتوریسم : فرصتی در جهت توسعه ی صنعت گردشگری در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
31 انتقال حرارت جابه جایی توأم بین دو جریان آرام و هم جهتنانوسیال گرم و سرد در کانال افقی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 Effect of spraying sodium selenate, titanium dioxide and growth regulator on yield and some physiological traits of safflower under drought stress (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
33 Increasing the Sensivity of the Piezoresistive Micro/Nano Cantilever Sensors (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
34 Mechanical Design, Simulation and Nonlinear Control of a New Exoskeleton Robot for Use in Upper-Limb Rehabilitation after Stroke (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
35 Pharmacognostical Aspects And Pharmacological Activities Calotropis procera L (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
36 Simulation and Analysis of a Novel Micro/Nano Piezoelectric Actuator (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
37 بررسی اثر اسید هیومیک و کود نانوکلات روی بر برخی پارامتر های رشد در گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
38 بررسی اثر الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد گندم و باقلا در کشت مخلوط آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
39 بررسی اثر بقایای انواع کود و تنش خشکی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت
40 بررسی اثر تنش خشکی انتهای فصل رشد و نسبت های تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد جو در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
41 بررسی اثر تنش خشکی بر روی جوانه زنی زوفا ((Hyssopus officinalis (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
42 بررسی اثر تنش خشکی و بازدارنده های درونی پوسته بذر بر جوانه زنی گیاه دارویی پنیرک Malva sylvestris تحت شرایط مختلف دمایی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
43 بررسی اثر تنش خشکی و نسبتهای مختلف کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات کمی و کیفی جو (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
44 بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی ماریتیغال (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
45 بررسی اثر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی گونه Agropyron desertorum از دو منطقه رویشی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
47 بررسی اثر عمق کاشت و کنترل دمای تابستانه بر تکثیر بنه در زعفران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
48 بررسی اثر کشت مخلوط ذرت و خیار بر کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
49 بررسی اثر کودهای آلی و شیمیایی بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
50 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد دانه، درصد روغن و ارتفاع کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد دانه، درصد روغن و ارتفاع کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 بررسی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و کمی و کیفی کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
53 بررسی اثر کودهای زیستی، دامی و شیمیایی بر خصوصیات رشدی و بازده اسانس گیاه دارویی شوید توده بومی اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
54 بررسی اثر کودهای ماکرو و میکرو و زمان برداشت بر روی عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
55 بررسی اثر متقابل فاضلاب شهری، کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عناصر سنگین در ذرت در زابل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
56 بررسی اثر مصرف کود آلی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گیاه زراعی زیره سبز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
57 بررسی اثر مقادیر مختلف کود دامی، شیمیایی و ترکیب آن ها بر شاخص های کیفی و جذب عنصر نیتروژن در علوفه ذرت رقم سینگل کراس ٧٠٤ (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
58 بررسی اثرات برهمکنش عناصر ماکرو، میکرو و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
59 بررسی اثرتنش خشکی وکودفسفر برعملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ریحان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
60 بررسی اثرسطوح مختلف کودنانوکلات روی و اسیدهیومیک بررشدواندام هوایی گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 بررسی اثرسیستم تغذیه تلفیقی برعملکرد دانه و علوفه و غلظت عناصردانه جو درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
62 بررسی اقتصادی سه روش بهره برداری علوفه کامل جو در تغذیه دام (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
63 بررسی برخی صفات زراعی و کیفی زیره سبز تحت تاثیر برهمکنش رژیم کودی و کیفیت آب طی سال های آزمایش (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
64 بررسی پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی مراتع قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
65 بررسی پیامد های ناشی از آبیاری با پساب شهری روی گیاهان زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
66 بررسی تاثیر انواع سیستم های تغذیه ای و تنش خشکی انتهای فصل رشد برعملکرد کمی و کیفی جو درمنطقه سیستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
67 بررسی تاثیر سطوح و روش های مختلف مصرف سولفات روی و اسید بوریک بر عملکرد، کیفیت و جذب عناصر غذایی در دو رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
68 بررسی تاثیر عصاره آبی گیاه دارویی بابونه ( Matricaria chamomillal ) برخصوصیات جوانه زنی علف هرز بابا آدم Arctium lapa (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
69 بررسی تاثیر کشت مخلوط ذرت و کدو بر عملکرد و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
70 بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، دامی، عناصر ریزمغذی و تقلفبقی بر عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomil) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
71 بررسی تأثیر عوامل محیطی بر میزان درصد روغن و عناصر معدنی بذر هندوانه ابوجهل Citrullu colocynthis L در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
72 بررسی تأثیر کود دامی و شیمیایی همراه پساب تصفیه شده شهری بر عملکرد دانه و پرولین و کربوهیدرات ذرت در زابل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
73 بررسی تأثیرهیدرو و اسموپرایمینگ بذر بر شاخص های مقاومت به خشکی و شوری کلزا و رازیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
74 بررسی تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و خیار بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در شرایط تنش علفهای هرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
75 بررسی جذب فلزات سنگین توسط سورگوم علوفهای تحت تأثیر آبیاری با فاضلاب تصفیه شدۀ شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
76 بررسی خصوصیات کمی گیاه دارویی استبرق Calotropis procera در رویشگاههای طبیعی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
77 بررسی زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
78 بررسی سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد، اجزا عملکرد، کیفیت و ترکیبات اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
79 بررسی شکل زیستی گیاهان دارویی مراتع قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
80 بررسی شوری آب آبیاری و کودهای مختلف بر واکنش فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریشه زیره سبز (Cuminum cyminum L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
81 بررسی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی گلدرOtostegia persica B در برخی رویشگاه های جنوب شرقی کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
82 بررسی عملکرد دانه و اجزای عملکرد سورگوم دانه ای در کشت مخلوط با ماش (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
83 بررسی عملکرد علوفه درکشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
84 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تنش خشکی ابتدا و انتهای فصل در منطقه سیستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
85 بررسی عملکرد و کارایی مصرف آب دو گونه کلزا تحت تاثیر کاربرد پتاسیم و رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
86 بررسی عملکردو برخی صفات زراعی تحت تاثیر پتاسیم و تنش خشکی دردوگونه کلزا و خردل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
87 بررسی عوامل موثر درتولید ضایعات محصولات کشاورزی و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی، کشاورزی و دامپزشکی
88 بررسی فعالیت برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانت دانه، نشت الکترولیت ومحتوای نسبی آب اندام هوایی زیره سبز تحت تآثیر کیفیت آب آبیاری و نوعکود مصرفی در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
89 بررسی کارایی کشت مخلوط یونجه جو در مدیریت علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
90 بررسی کاربرد همزمان کودهای آلی و شیمیایی در تولید اکولوزیک عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت و صفات مورفولوژیکی گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
91 بررسی مزیت اقتصادی کشت مخلوط زنیان (Carum copticum L.) و اسفرزه (Plantago ovate L.) در تاریخهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
92 بررسی میزان عملکرد و اجزای عملکرد ماش رقم محلی سیستان در مقادیر متفاوت نور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
93 بزرسی اثز تاریخ کاشت و فصل کشت بز میزان عناصز و روغن بذور سیاهدانه اصفهان و هند (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
94 بهینه سازی حرکت ربات ماهی با باله موج دار (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
95 بهینه سازی یک بازوی رباتیک موازی به کمک الگوریتم کوچ پرندگان برای کاربرددر تراشکاری اتوماتیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
96 تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
97 تاثیر تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بربرخی صفات مورفولوژیک نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
98 تاثیر حاصلخیزی خاک بر عملکرد و شاخص های شیمیایی اسانس زیره سبز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
99 تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات مورفولوژیک نعناع فلفلی .(Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
100 تاثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه بابونه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
101 تاثیر مناطق مختلف رویش بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی گلدر Otostegia persica B. در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
102 تاثیر ناهمواری سطح ساچمه بر گشتاور اصطکاکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
103 تاثیرکودهای بیولوژیک بر تعداد شاخه فرعی،تعداد کپسول در بوته ،وزن هزار دانه کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
104 تاثیرکودهای بیولوژیک بر تعداد شاخه فرعی،تعداد کپسول در بوته ،وزن هزار دانه کنجد در شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
105 تأثیر آبیاری با فاضلاب شهری و کود بر عملکرد و اجزاء عملکرد اسفرزه (plantago ovata (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
106 تأثیر شوری آب آبیاری توأم با کودهای معدنی و آلی بر تولید ماده خشک و روابط آبی .Cuminum cyminum L (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
107 تأثیر مناطق مختلف رویش بر خصوصیات مورفولوژیکی هندوانه ابوجهل Citrullu colocynthis L در استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
108 تحلیل اقتصادی تأثیر میزان آبیاری بر افزایش در درآمد کشت زیره سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
109 تحلیل سینماتیکی و دینامیکی دست پنج انگشتی ربات انسان نما (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک
110 تحلیل و بررسی ارتعاشات آزاد یک میکروتیر یکسرگیردارغوطه ور در محفظه بسته حاوی سیال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک کاربردی
111 تخمین عملکرد گندم آبی دشت قزوین با استفاده از شاخص گیاهی تعدیل کننده اثر خاک، تولید شده از تصاویر سنجنده IRS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
112 تولید و بهینه سازی مسیر برای مفاصل ربات دو پا جهت گام برداری در سطوح پله دار با استفاده از روش شیب مجازی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
113 دسته بندی میکروپمپ های پیزوالکتریکی برحسب مکانیزم عملکرد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
114 سیستم های حمل و نقل هوشمند و شبکه ی حسگرهای بی سیم (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
115 سیستم هایتولید ناب؛ چابک و مقایسه آنها درراستای مدیریت تولید و عملیات (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری صنعت خودرو
116 شبیه سازی انتشار امواج فراصوتی در عیب یابی حفره ی ناشی از خوردگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
117 شناسایی عوامل موثربرتخریب دشت لاله های واژگون درزاگرس مرکزی و ارایه راهکارهای حفاظتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
118 طراحی مفهومی مکانیزم بهینه ریز ربات پرنده بال زن (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
119 طراحی مکانیزم و ساخت یک ربات ماهی باله موجی باالهام گیری از knife fish (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
120 طراحی و تحلیل ربات میکروالکترومکانیکی با سه درجه آزادی برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
121 طراحی و ساخت روبات متحرک هدایت شونده خودکار (AGV) برای حمل میل لنگ از ایستگاه ماشین کاری به اتاق کنترل و بالعکس با قابلیت تشخیص موانع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
122 طراحی و ساخت یک ربات ماهی باله موجی و ساخت یک نمونه باله موجی برای جایگزینی پروانه ها به منظور تولیدنیروی پیشران ایده آل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
123 طراحی و ساخت یک سیستم ایمنی برای تشخیص خواب آلودگی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
124 طراحی و ساخت یک مدل هیبریدی جدید برای رباتهای متحرک (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
125 طراحی، شبیه سازی، ساخت و بهینه ساز گام برای ربات دوپای دینامیکی هفت رابطی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
126 غنی سازی بذور ذرت دانه ای با کاربرد عناصر ریزمغذی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
127 کارآیی استفاده از کشت مخلوط ارزن پروسو-لوبیا قرمز با استفاده از حداقل مصرف نهادههای کشاورزی درمنطقه شیروان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
128 کارآیی استفاده از کشت مخلوط ارزن مرواریدی-لوبیا قرمز همراه با مصرف کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی به منظور بررسی برخی خصوصیات کمی این محصولات در منطقه سیستان (اصلاح الگوی مصرف کود در کشت مخلوط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
129 کارایی مصرف انرژی و شاخصهای اقتصادی در سیستم تولید نخود کوهدشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
130 کارایی مصرف انرژی، آنالیز حساسیت و شاخصهای اقتصادی در سیستم تولید نخود کوهدشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
131 کاربرد الگوریتم نوین جستجوی گرانشی و الگوریتم ژنتیکی گسسته در بهینه سازی چند هدفه سازه های خرپایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
132 کاربرد GIS در امکان سنجی رویشگاه بالقوه گونه های تاغ در منطقه سیستان (دریافت مقاله) سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
133 کاربرد تغذیه معدنی، آلی، بیولوژیکی و تلفیقی در چگونگی تاثیر بر شاخص های عملکرد و همبستگی بین آ ن ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
134 کشاورزی صنعتی و آلودگی های زیست محیطی با تأکید بر کودهای شیمیایی نیتروژن دار (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
135 کشت مخلوط راهکاری جهت افزایش راندمان مصرف آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
136 کنترل کننده تناسبی- مشتقی- انتگرالی برای مکانیزم موازی استوارت با شش درجه آزادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
137 گامهای ترجمه خواسته های مشتری به خواسته های تولید با تکنیک مهندسی مشتری گرایی QFD (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری صنعت خودرو
138 گروه بندی اکوتیپ های یونجه آذربایجان براساس نشانگرهای مولکولی RAPD و صفات مورفولوژیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
139 محاسبه کارآیی مصرف آب در سیستمهای تک کشتی و کشت مخلوط ارزن مرواریدی و لوبیا قرمز در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
140 مدل سازی و شبیه سازی میکروژیروسکوپ ارتعاشیسه درجه آزادی همراه با ساختار کوپله کننده و تحلیل حساسیت میکروژیروسکوپ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
141 مدل هیدرودینامیکی و فرمول بندی آنالیزCFDشنای نمونه ای ربات ماهی باله موجی برای کاربردهای نظامی، تجاری، تحقیقاتی و علوم دریایی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
142 مدلسازی سینماتیکی و بررسی عملکرد ربات متحرک سه چرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
143 مطالعه اثرات زیست محیطی کودهای نیتروژن دار در نظا مهای رایج کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
144 مطالعه اثرات نوع آب آبیاری و نوع کود بر عملکرد و وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته، درصد و عملکرد اسانس و ترکیبات شیمیایی آن در زیره سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
145 مطالعه برخی صفات فیزیولوژی گندم تحت کاربرد کودهای ارگانیک و غیرارگانیک و تلفیقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
146 مقایسه تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
147 مهندسی ارزش تکنیک مدیران عملیات در جهت بهبود مستمر محصولات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
148 مهندسی ارزش تکنیک مدیران عملیات درجهت بهبود مستمر محصولات (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری صنعت خودرو
149 ناوبری اتوماتیک هلیکوپتر چهار ملخه بدون سرنشین برای عبور از دروازه با استفاده از سنسور بینایی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
150 نقش بارش و ارتفاع در تعیین مناطق مساعد برای کشت گندم دیم در شهرستان قوچان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
151 نگرشی بر مدیریت بحران آب در سیستان، موانع و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب