آقای دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی

دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

آقای دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی

Dr. Seyed Mohamad Reza Ahmadi Tabatabaei

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه دانش سیاسی