آقای دکتر محمدحسین شعاعی

دکتر محمدحسین شعاعی دانشجوی دکتری، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

آقای دکتر محمدحسین شعاعی

Dr. Mohamad Hossein Shoaei

دانشجوی دکتری، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدحسین شعاعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدو فصلنامه دین و ارتباطات