پروفسور هوشنگ تقی زاده

پروفسور هوشنگ تقی زاده استاد رشته مدیریت تولید و عملیات

پروفسور هوشنگ تقی زاده

Prof. Houshang Taghizadeh

استاد رشته مدیریت تولید و عملیات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.