آقای دکتر محمد سلیمانی

دکتر محمد سلیمانی استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

آقای دکتر محمد سلیمانی

Dr. Mohamad Soleimani

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد سلیمانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی