آقای دکتر حسین علی سعدی

دکتر حسین علی سعدی استادیار، رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

آقای دکتر حسین علی سعدی

Dr. Hossein Ali Saadi

استادیار، رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین علی سعدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث