آقای دکتر علی قربانی

دکتر علی قربانی استادیار، دانشگاه پیام نور

آقای دکتر علی قربانی

Dr. Ali Ghorbani

استادیار، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی قربانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مدیریت سازمان های دولتی