آقای احسان اشراقی

احسان اشراقی استاد بازنشسته دانشگاه تهران

آقای احسان اشراقی

Ehsan Eshraghi

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای احسان اشراقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهتاریخ نگری و تاریخ نگاری
هیات تحریریهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی