خانم اعظم ریاحی

اعظم ریاحی

خانم اعظم ریاحی

Azam Riahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم اعظم ریاحی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی