آقای فاطمه قندهاری

فاطمه قندهاری

آقای فاطمه قندهاری

Fateme Ghandehari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای فاطمه قندهاری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار ادبيفصلنامه رسانه