آقای محمد سعید تسلیمی

محمد سعید تسلیمی استاد  دانشگاه تهران

آقای محمد سعید تسلیمی

Mohammad Sayeed Taslimi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد سعید تسلیمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه اسلام و مدیریت