منصور نجفی

 منصور نجفی  کارشناس ارشد معماری، دفتر تدوین ضوابط و استانداردها، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

منصور نجفی

کارشناس ارشد معماری، دفتر تدوین ضوابط و استانداردها، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.