پروفسور محمدصالح اولیاء

پروفسور محمدصالح اولیاء استاد

پروفسور محمدصالح اولیاء

Prof. Mohammad Saleh Owlia

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شناسایی و اولویت بندی چالش های شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
2 شناسایی و دسته بندی چالش های شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS ؛ مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 11، شماره: 44
3 ارایه مدلی برای اندازه گیری سرمایه های ساختاری در سازمان ها (موردمطالعه: سازمان راه آهن استان یزد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
4 ارایه مدلی برای لجستیک امداد با رویکرد سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
5 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی و طراحی الگوی آن در دا نشکده های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 16
6 ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای QFD و DEA: مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 2
7 اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری خوشه کاشی و سرامیک با استفاده از روش های تصمیم گیری TOPSIS & ANP (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 9، شماره: 4
8 اولویتبندی فرآیندهای قابل بهبود سرمایه انسانی در شرکت پالایش نفت اصفهان براساس PCF با رویکرد IPA (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 3، شماره: 1
9 Investigation of Customer Priorities for Machine Made Carpet Through Conjoint and Cluster Analysis (Case Study in Yazd, Iran) (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 6، شماره: 1
10 بررسی آثار سیاستهای سرمایهگذاری دانش و دانش مشتری بر عملکرد شرکت ـ مطالعهی موردی صنعت فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 22
11 بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتری با استفاده از رویکردهای دلفی فازی و پویایی شناسی ‎‍سیستم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 4
12 بررسی نظامهای رتبهبندی دانشگاهها: یک رویکرد انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 65
13 بررسی و استخراج معیارهای موثر بر رتبه بندی دانشگاه های ایران از منظر اسناد فرادستی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 9، شماره: 3
14 بکارگیری سیستمهای دینامیکی جهت تحلیل تاثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 1
15 بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 10، شماره: 1
16 بهینه سازی کیفیت خدمات با تکیبی از مدل های سروکوال، گسترش عملکرد کیفی و برنامه ریزی آرمانی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
17 تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 8، شماره: 31
18 تاثیر قابلیت های سازمانی و اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 20
19 تحلیل شبکه ای اقدامات استراتژیک بازاریابی و گسترش کارکرد کیفیت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 1، شماره: 3
20 تحلیل عوامل موثر بر افزایش سهم بیمه عمر و پس انداز با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 3
21 تدوین نقشه استراتژی سازمان با بهره گیری از مدل Interpretive Structural Modeling(ISM) )مطالعه موردی: گروه تولیدی یزدبسپار ( (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
22 تعیین و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش در پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 7، شماره: 27
23 تعیین و اولویت بندی موانع به اشتراک گذاری دانش در دانشگا هها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 9، شماره: 34
24 توسعه ی مدل تاپسیس برای رتبه بندی پویا با رویکرد پنجره زمانی (مطالعه ی موردی:پردیس فنی و مهندسی دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 37، شماره: 1
25 جایگاه علمی کشورایران: مطالعه موردی پژوهشهای بنیادی مهندسی صنایع با استناد به مقالات نمایه شده درپایگاه های علمی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 50
26 رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس بروندادهای علمی موضوعات مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 18، شماره: 72
27 شبیه سازی مبتنی بر عامل بازار برق ایران بر اساس عامل های یادگیرنده ی ریسک گریز با استفاده از یادگیری تقویتی و سنجه ی ارزش در معرض خطر شرطی (مطالعه ی کاربردی: بازار برق استان یزد) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 37، شماره: 2
28 شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه ساختاری در بانک ها (موردمطالعه: شعب بانک مهر اقتصاد استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 29
29 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت تجاری سازی فناوری با استفاده از روش دلفی فازی و فرایند تحلیل شبکه یی (A N P) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 2
30 شناسایی و دسته بندی چالش های شرکت های دانش بنیان با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی و رویکرد BPMS ؛ مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 47
31 طراحی مدل اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 2
32 طراحی مدل ارزیابی بلوغ نظام مدیریت بهره‎‍وری در سازمان‎‍های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 14، شماره: 3
33 کاربرد دروس مهندسی صنایع درتوانمندسازی مدیران بخش صنعت (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 49
34 مدل سازی احتمالی مشارکت در مدیریت موجودی زنجیره ی تامین پس رو (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
35 مدیریت کیفیت در مراکز رشد فناوری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 1، شماره: 1
36 معرفی و استفاده از رویکرد تمایز مثبت در شناسایی ظرفیت های بهبود عملکرد مؤسسات مستقر در پارک علم و فناوری یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 38
37 نقشه راه صنعت لعاب، کاشی و سرامیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سرامیک ایران دوره: 8، شماره: 3
38 یک رویکرد تلفیقی برای ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول– مطالعه موردی صنعت کاشی و سرامیک یزد (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 8، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A KM-based Model for Innovation Management (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 اثر خطای تخمین بر عملکرد تحت کنترل نمودار CUSUM تعدیل ریسک شده با حدود احتمالی پویا برای خروجی های ترتیبی جراحی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 اثرات رسانه های اجتماعی بر عملکرد سازمان ها:یک مدل مفهومی پویا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
4 ارائه اهداف استراتژیک مدیریت سرمایه انسانی شرکت نفت اصفهان طبق PCF (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
5 ارائه چارچوبی کیفی برای افزایش اثربخشی برنامه های وفاداری بر مبنای دانش مشتری؛ مطالعه موردی: ارائه دهندگان سرویس اینترنت (ISPs) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه راهکاری به منظور افزایش کارایی و اثربخشی با توجه به سطح سیگمای فرآیند بهر هبرداری واحدهای آلستوم نیروگاه با استفاده از متدولوژیFMEA مطالعه موردی در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
7 ارائه روشی برای اندازه گیری سرمایه انسانی در بانک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
8 ارائه رویکردی تلفیقی به منظور افزایش همزمان اثر بخشی و کارایی در فرایند نگهداری و تعمیرات (مطالعه موردی در صنایع بهره برداری از گاز طبیعی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
9 ارائه مدل یکپارچه دینامیکی برای ارزیابی شکاف رضایتمندی مشتری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
10 ارایه مدل پویایی سیستم مصرف انرژی با تاکید بر ارزیابی قوانین و ضوابط بهره وری انرژی گاز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارتقا استراتژی های پورتر با استفاده از مهندسی ارزش (مطالعه موردی : شرکت هنر افرینان کیان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
12 ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمان فنی و حرفهای استان یزد با استفاده از مدل کرک پاتریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
13 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی مدیریت کیفیت سازمان فنی و حرفه ای استان یزد با استفاده از مدل کرکپاتریک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
14 ارزیابی رضایتمندی مشتری با رویکرد دینامیکی آنالیز شکاف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
15 ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت جامع در نیروگاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
16 ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 ارزیابی عوامل فرهنگی بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
18 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع با درنظرگرفتن شرایط آب هوایی نامطلوب طوفانی با استفاده از روش سیستم پویای مارکوف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع برای مدل دو حالته آب و هوایی با استفاده از روش سیستم پویای مارکوف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها
20 ارزیابی میزان رضایت و سطح مشارکت کارکنان دانشگاه یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
21 ارزیابی و رتبه بندی اهمیت نسبی الزامات فنی محصول با تلفیق مدلهای DEA,QFD مطالعه موردی (صنایع کاشی و سرامیک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران
22 ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در بانک ها (مورد مطالعه: بانک انصار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
23 ارزیابی، تعیین و اولویت بندی پروژه های بهبود بر اساس مدل تعالیEFQM و با استفاده از تکنیک AHP درشرکت برق منطقه ای یزد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 استراتژی ها، عوامل حیاتی موفقیت، اقدامات مدیریت دانش و عملکرد دانشگاه ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
25 استفاده از داده کاوی برای تعیین استراتژیهای بازاریابی سیستم فروش اینترنتی بلیط قطار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
26 اعتبار سنجی مدل ارائه شده برای اندازه گیری و تحلیل سرمایه ارتباطی بانک با استفاده ازرویکرد شبکه عصبی، مطالعه موردی؛ بانک انصار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
27 اعداد فازی در اعتبارسنجی وضعیت مالی شرکت (مطالعه ی موردی: بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
28 الگوی بهبود کیفیت خدمات در موسسات اموزش عالی مطالعه موردی: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
29 انتخاب شاخص های ارزیابی عملکرد دانشکده ها بر اساس داده های پانل باهدف بودجه ریزی ( دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
30 اولویت بندی استراتژی ها به کمک ماتریس اهمیت - عملکرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
31 اولویت بندی اقدامات استراتژیک سازمان های مشتری محور با کاربرد : Fuzzy- QFD تلفن همراه در مخابرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 اولویت بندی و بهینه سازی سیستم تأمین انرژی با توجه به مفهوم انرژی خالص صفر، مطالعه موردی: دانشگاه یزد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 بررسی اثرگذاری سرمایه گذاری دانش و دانش مشتری بر وفاداری و تعداد مشتری درصنعت فناوری اطلاعات- رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
34 بررسی ارتباط بین ابعاد سرمایه فکری سازمانی و میزان تاثیر آنها بر دستیابی سازمان به چابکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
35 بررسی پویایی فروش بیمه عمرو پس انداز در شرکت های بیمه با استفاده از رویکرد سیستم دینامیک (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
36 بررسی تاثیر مهندسی ارزش بر پیاده سازی استراتژی های پورتر (مطالعه موردی : شرکت هنر افرینان کیان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
37 بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر چابکی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
38 بررسی جایگاه کنترل کیفیت درصنایع نساجی استان یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
39 بررسی روند پژوهش های مهندسی صنایع (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 بررسی فرسودگی زناشویی زنان مبتلا به دیابت نوع 2: با استفاده از روش شناسی پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
41 بررسی فروش بیمه عمر و پس انداز با رویکرد پویایی شناسی سیستم ها در شرکت بیمه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها
42 بکارگیری پویایی شناسی سیستم برای شبیه سازی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دکتری مهندسی در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 بکارگیری دیدگاه سیستم های انطباقی پیچیده در تحلیل، طراحی و سیاست گذاری زیست بوم نوآوری نیرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان نوآوری ایران
44 بکارگیری سیستم های دینامیکی جهت تحلیل تاثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
45 بکارگیری شبیه سازی برای تعیین بهترین الگوی طراحی گلخانه های خورشیدی غیرفعال در شهر یزد با توجه به مقدار انرژی خورشیدی دریافتی هزینه ها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 بکارگیری شش سیگما در توسعه نرم افزار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
47 بکارگیری طراحی برای شش سیگما برای بهینه سازی پارامترهای اختلاط بلوک بتىی سبک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
48 بکارگیری و مقایسه مدلهای آریما و شبکه ی عصبی در پیش بینی مصرف انرژی نهایی ایران،خاورمیانه و جهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
49 به کارگیری مدیریت دانش درسازمان نوسازی مدارس؛چالشها وراهکارهای پیش رو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
50 به کارگیری هفت ابزار مقدماتی کیفیت و تکنیک FMEA با هدف افزایش بهره وری در شرکت جهاد نصر استان یزد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران
51 بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
52 بهینه سازی کیفیت خدمات با ترکیبی از مدل های سروکوال، گسترش عملکرد کیفیت و برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری گنوکیش) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 پارکهای علم و فناوری و تاثیرآنها بر روی بخش تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
54 پایش شبکه های اجتماعی مبتنی بر رگرسیون پواسن پر صفر (فاز یک) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
55 پیش بینی تقلب در حوزه بیمه بدنه خودرو با استفاده از مدلهای داده محور (به همراه مطالعه موردی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
56 تاثیر راهبردهای مدیریت دانش بر فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
57 تجزیه و تحلیل اجرای آیین نامه های بهره وری مصرف انرژی گاز با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
58 تجزیه و تحلیل پارک های علم و فناوری ایران بر اساس رویکرد شبکه ارزش- مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
59 تجزیه و تحلیل رفتار خرید مشتری در یک فروشگاه خرده فروشی با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
60 تحقیق مشتری مداری در تلفن همراه اول با کاربرد AHP-QFD و متغیرهای فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
61 تحلیل تاثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با بکارگیری سیستمهای دینامیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
62 تحلیل تاثیرات مدیریت دانش بر تعالی سازمانی با رویکرد پویایی شناسی سیستم مطالعه موردی شرکت فرآورده های نسوز پارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
63 تحلیل تقاضا و توسعه ظرفیت در شرکت ذوب آهن اصفهان با استفاده از رویکرد سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
64 تحلیل دینامیک رشد و زوال جمیعت در شهرهای جدید ایران با تمرکز بر کیفیت زندگی شهری (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
65 تحلیل دینامیکی پنج نیروی تاثیرگذار در استراتژی رقابتی مایکل پورتر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
66 تحلیل رابطه مدیریت دانش با جذب و نگهداشت هیات علمی توانمند به کمک مدل دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
67 تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی در آموزش عالی با رویکرد سیستم داینامیک (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران
68 تحلیل کاربرد مدل کانو در کیفیت خدمات تجارت الکترونیک و ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت خدمات آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
69 تحلیل مدل EFQM با استفاده از سیستمهای دینامیکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
70 تحلیل مدلهای مدیریت دانش مشتری با تمرکز بر تجاری سازی محصول (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
71 تحلیل مدلهی مدیریت دانش در فرایند توسعه محصول جدید با رویکرد مشتری مداری و نواوری-ضرورت مدیریت دانش مشتری در توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
72 تحلیل و بکارگیری مدل کانو در تامین رضایت ارباب رجوع ( مطالعه موردی ؛ طراحی وب سایت ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
73 تخصیص بودجه عملکرد محور بر اساس داده های ماتریسی (مطالعه موردی: پردیس فنی ومهندسی دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
74 تشخیص الگو با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در نمودارهای کنترل برای پایش فرآیندهای مالی GARCH (مطالعه موردی: نرخ تبادل ارزی دلاربه ریال) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
75 تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان از کیفیت وب سایت های کسب و کار الکترونیک با استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
76 تعیین و اولویت­بندی معیارهای خلق ارزش برای مشتری) مطالعه موردی در یک شرکت داروسازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
77 توسعه طرح نمونه گیری Modified - RGS براساس شاخص بازده برای فرایند اتو رگرسیومرتبه اول (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
78 توسعه یک طرح نمونهگیری به منظور پذیرش جدید با درنظرگرفتن روش حداقل زاویه و براساس شاخص بازده فرآیند Spk (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
79 چارچوب سرمایه ساختاری در بانک: مفاهیم، اجزا، شاخصها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
80 چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش در دانشگاه ها (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
81 رابطه رضایت مندی مشتریان بانک باکیفیت کارکردی خدمات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
82 روشهای متن کاوی در تحلیل نظرات و مطلوبیت های مشتریان در شبکه های اجتماعی: مطالعه موردی در بازار محصولات دیجیتال ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
83 رویکردی جهت تدوین استراتژی با بکارگیری مدل تعالی کیفیت اروپایی FQFD (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
84 سنجش بهره وری راه آهن ج.ا.ا با رویکرد AHP (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
85 شبیه سازی نقش قوانین و ضوابط بر افزایش بهره وری مصرف انرژی گاز: با رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
86 شناسایی اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: صنعت بانکداری) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
87 شناسایی استراتژی کسب و کار مناسب برای شرکت برق منطقه ای خراسان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
88 شناسایی پروژههای بهبود بر اساستحلیل فرآیندهای کسب و کارتلفیق چارچوبPCFالگوی خود ارزیابیISO9004و تکنیکIPA (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
89 شناسایی معیارهای ارزیابی استراتژی گذر از آنالوگ به دیجیتال در سازمان صدا و سیما با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی رسانه
90 شناسایی و اولویت بندی اقدامات بیمارستان برای تامین انتظارات بیماران بخش بستری از پزشکان به وسیله تلفیق مدل QFD و رگرسیون (IIEC 2017) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
91 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای افزایش نفوذ رسانه بوسیله تکنیک خوشه بندی توام برنامه-ها و مخاطبان (مطالعه موردی: سیمای استان یزد) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
92 شناسایی و پیش بینی عوامل موثر بر فوت بیماران مبتلا به سکته قلبی با استفاده از روش های رگرسیون لجستیک و جنگل تصادفی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
93 شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری سازمان با رویکرد نگاشت شناختی فازی (مورد مطالعه: کارخانه ذوب و ریخته گری یزد) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
94 طبقه بندی مدلهای بلوغ صنعت 4,0 بر اساس یک چارچوب کیفی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
95 طراحی اقتصادی و اقتصادی-آماری نمودار کنترلی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
96 طراحی چند هدفه اقتصادی -آماری نمودار کنترل اقلام معیوب با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
97 طراحی مدل ارزیابی عملکرد بر اساس متدولوژی کارت امتیازی متوازن با رویکرد MADM (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
98 طراحی مدل معادلات ساختاری تأثیر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد سازمان (مطالعه موردی:شرکت پتروشیمی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
99 طراحی و اجرای مدیریت دانش در قالب عوامل کلیدی در سازمانهای خدماتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
100 طراحی یک مدل شبیه ساز سیستم ریسندگی چرخانه ای جهت بررسی میزان عیوب نخ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
101 کاربرد تکنیک های برنامه ریزی ریاضی در تخصیص بودجه دانشکده های یک دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
102 کاربرد روش تاگوچی دربهینه سازی ترکیب آهار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
103 کاربرد هفت ابزار مقدماتی کنترل کیفیت و FMEA به منظور ارتقاء کیفیت در مجتمع صنعتی غدیر یزد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
104 کاهش جستجو در جهت تشخیص ناحیه خطا در فرآیندهای مبتنی بر تصویر با استفاده از روش ابتکاری- فراابتکاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
105 کاهش میزان ضایعات فرآیند تولید لامپ خودرو به کمک رویکرد شش سیگما(یک مطالعه موردی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
106 مدل پویا تاثیر دانش مشتری بر شاخصهای عملکرد شرکت در شرکتهای فن آوری اطلاعات با بهره گیری از تیوری داده بنیاد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
107 مدل دینامیکی جذب نگهداشت اساتید توانمند با استفاده از مدیریت دانش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
108 مدل سازی پویایی شناسی سیستم با رویکرد تحلیل مصاحبه و تئوری داده بنیاد- ارائه یک نمونه تحقیقاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها
109 مدلسازی نقش تحقیق و توسعه بر افزایش بهره وری در صنعت گاز استان یزد با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
110 مدلی دینامیکی جهت بررسی اثرات استفاده از رسانه های اجتماعی در سازمان بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
111 مروری بر اندازه گیری عملکرد سازمانی در دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
112 مروری بر ضعف های اساسی استراتژی ها و مدل استراتژی پورتر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
113 مروری بر مقالات سرمایه فکری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،مدیریت و نوآوری در کسب و کار
114 مطالعه اثرات خواسته ها و سلایق مشتری در طراحی صنعتی مطالعه موردی صنعت سرامیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
115 مقایسه مصرف انرژی در ماشینهای برقی و فسیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی
116 نقش توانمندسازی کارکنان در اجرای موفق TQM در سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
117 نقش عوامل سازمانی مدیریت دانش دراقدامات مدیریت دانش دردانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
118 نقش فناوری اطلاعات در استقرار سیستم مدیریت دانش: نمونه مورد مطالعه شرکت مخابرات فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
119 نقش مهندسی ارزش در طراحی و تولید قالب های صنعتی مطالعه موردی شرکت تولید کننده قطعات خودرو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
120 هوشمندی کسب وکار در شناسایی مشترکین اثرگذار بر تلفات غیرفنی شرکت برق با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
121 یک مدل اجرایی برای راه اندازی مراکز نوآوری در کشور (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
122 یک مدل امتیازدهی برای اعتبارسنجی شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه ی موردی: بانک ملی ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
123 یک مدل دینامیکی برای بررسی تقاضای سرمایه گذاری انرژی خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی