آقای دکتر قاسم عابدی

دکتر قاسم عابدی دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آقای دکتر قاسم عابدی

Dr. Ghasem Abedi

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قاسم عابدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه مهندسی فرآیندها
هیات تحریریهدوفصلنامه مهندسی فرآیندها