آقای دکتر نیک بخش جوادیان

دکتر نیک بخش جوادیان استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

آقای دکتر نیک بخش جوادیان

Dr. Nik Bakhsh Javadian

استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نیک بخش جوادیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه مهندسی فرآیندها