آقای هادی پازوکی طرودی

هادی پازوکی طرودی

آقای هادی پازوکی طرودی

Hadi Pazoki Toroudi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای هادی پازوکی طرودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه مهندسی فرآیندها