آقای دکتر حسین بستان

دکتر حسین بستان سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی

آقای دکتر حسین بستان

Dr. Hossein Bastan

سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین بستان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی