آقای محمد خرازی افرا

محمد خرازی افرا

آقای محمد خرازی افرا

Mohammad Kharazi Afra

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد خرازی افرا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش های بالینی ایران