آقای محمد باویر

محمد باویر دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس

آقای محمد باویر

Mohamad Bavir

دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد باویر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه سیاست