آقای دکتر مجتبی فتحی

دکتر مجتبی فتحی استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

آقای دکتر مجتبی فتحی

Dr. Mojtaba Fathi

استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی فتحی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات دانشگاه رازی، کرمانشاه آبان 1397