آقای دکتر علی بیگدلی

دکتر علی بیگدلی استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر علی بیگدلی

Dr. Ali Bigdeli

استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی بیگدلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات تاریخی جنگ