آقای دکتر احمد ملکی

دکتر احمد ملکی استادیار واحد مراغه

آقای دکتر احمد ملکی

Dr. Ahmad Maleki

استادیار واحد مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد ملکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه آنالیز سازه -زلزله