آقای دکتر زیبا فرج زادگان

دکتر زیبا فرج زادگان استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای دکتر زیبا فرج زادگان

Dr. Ziba Faraj Zadegan

استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر زیبا فرج زادگان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مدیریت اطلاعات سلامت