آقای دکتر محمدسالار کسرائی

دکتر محمدسالار کسرائی دانشیار/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آقای دکتر محمدسالار کسرائی

Dr. Mohammad Salar Kasrayee

دانشیار/ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدسالار کسرائی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه سپهر سیاست