آقای محمدتقی نوربخش

محمدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

آقای محمدتقی نوربخش

Mohammad Taghi Norbakhsh

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدتقی نوربخش در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران بهمن 1397