آقای دکتر ساسان زارع

دکتر ساسان زارع

آقای دکتر ساسان زارع

Dr. Sasan Zare

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ساسان زارع در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی