آقای دکتر مرتضی اسماعیلی

دکتر مرتضی اسماعیلی هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر مرتضی اسماعیلی

Dr. Morteza Esmaili

هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مرتضی اسماعیلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مدیر اجرایی ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران خرداد 1398