آقای دکتر احمد امیری خراسانی

دکتر احمد امیری خراسانی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر احمد امیری خراسانی

Dr. Ahmad Amiri Khorasani

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد امیری خراسانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله ادبیات پایداری
هیات تحریریهدوفصلنامه ادبیات تطبیقی