خانم دکتر نجمه حسینی سروری

دکتر نجمه حسینی سروری استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان

خانم دکتر نجمه حسینی سروری

Dr. Najmeh Hosseini Sorouri

استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نجمه حسینی سروری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه ادبیات تطبیقی