آقای دکتر اکبر صیاد کوه

دکتر اکبر صیاد کوه دانشیار دانشگاه شیراز

آقای دکتر اکبر صیاد کوه

Dr. Akbar Sayad kooh

دانشیار دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اکبر صیاد کوه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه ادبیات تطبیقی