آقای دکتر اللهیار خلعتبری

دکتر اللهیار خلعتبری استاد داشگاه شهید بهشتی تهران

آقای دکتر اللهیار خلعتبری

Dr. Allahyar Khalatbari

استاد داشگاه شهید بهشتی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اللهیار خلعتبری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه مطالعات ایرانی