آقای دکتر علی محمدزاده جوریابی

دکتر علی محمدزاده جوریابی

آقای دکتر علی محمدزاده جوریابی

Dr. Ali Mohammadzaeh Jouryabi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی محمدزاده جوریابی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولعلوم اعصاب کاسپین