آقای احسان شریف پاقلعه

احسان شریف پاقلعه گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی

آقای احسان شریف پاقلعه

گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای احسان شریف پاقلعه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دستيار سردبيرمجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی