آقای وحید حیدرنتاج

وحید حیدرنتاج

آقای وحید حیدرنتاج

Vahid Heidar-Nataj

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای وحید حیدرنتاج در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیماهنامه باغ نظر