خانم سیما کواکبی

سیما کواکبی

خانم سیما کواکبی

Sima Kavakebi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سیما کواکبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیماهنامه باغ نظر