آقای دکتر تیرداد مقصودلو

دکتر تیرداد مقصودلو استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

آقای دکتر تیرداد مقصودلو

Dr. Tirdad Maghsoudlo

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تیرداد مقصودلو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه علوم آبزیان